دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ فروردین

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۸۷۰۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۶۸۳۶۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲اخترکاوان۸۶۹۵۰هیچرود۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۰۷۰۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳اردشیری۸۶۹۸۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۳۳۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴اسلامی۸۶۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵اسماعیلی۸۶۹۹۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۷۲۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶اقاسی۸۷۱۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷امیدیان۸۶۸۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۶۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۸اولادی۸۷۲۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۰۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۹اهل یرف۸۶۹۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۲۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۰ایتی پور۸۷۱۵۲نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۴۷۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۱باقری۸۶۹۵۱پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۶۸۱۴۵۱۶۵۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۲بلوکی۸۷۲۱۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۵۷۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۳بوکانیان۸۷۰۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۴بهرامی۸۷۲۲۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۹۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۵پرهامیان۸۶۹۷۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۹۷۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۶پورحسین۸۷۰۰۵تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۱۴۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۷پورزمانی۸۷۰۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۷۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۸تاجدینی۸۶۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۶۸۴۶۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۹تاکی۸۷۰۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۰تالاوی۸۷۰۱۳مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۰۸۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۱تجریشی۸۷۱۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۲تفرشی۸۷۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۳تقی پور۸۷۲۳۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۱۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۴جشیتی۸۷۲۲۹شیرود۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۵۳۲۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۵جلیلوند۸۶۹۶۳تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۷۳۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۶جماعتی۸۶۹۹۳فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۹۰۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۷جوان بخت۸۶۹۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۸حاتمی۸۶۹۷۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۳۹۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۹حسین پور۸۶۹۹۵قدس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۵۰۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۰حسین زاده۸۷۲۲۵خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۷۴۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۱حیدری۸۷۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۲خاکپور۸۶۹۱۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۱۷۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۳خانی۸۷۰۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۴خواجوی۸۶۸۵۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۶۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۵دزفولی پور۸۶۷۸۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۸۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۶دنیوی۸۷۱۵۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۷ده بوره۸۷۰۰۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۲۴۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۸دهستانی۸۶۹۶۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۸۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۹دهقان۸۶۹۱۴کلیشادوسودرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۴۶۲۸۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۰دهقانی۸۶۹۸۸هرسین۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۰۴۵۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۱رجبی۸۷۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۲رستمی۸۷۲۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۵۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۳رضاخانی۸۷۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۴رضایی۸۶۹۶۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۶۲۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۵زمزمه۸۷۰۰۷فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۶۸۵۷۵۳۱۶۵۶۱۹۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۶زیرک۸۶۹۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۷سپاسه۸۶۷۹۴مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۱۵۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۸سرحدی۸۷۲۱۶گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۷۶۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴۹سریح زاده۸۶۹۸۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۹۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۰سعیدزاده۸۷۱۸۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۷۱۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۱سمنگانی۸۶۸۷۱صحنه۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۵۲۰۶۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۲شکوه۸۷۰۱۶گراش۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۳۰۵۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۳شکیبافرد۸۷۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۴شهاب۸۷۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۵شیرزادی۸۶۸۷۳قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۷۸۵۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۶شیری۸۶۹۷۷محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۶۶۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۷طولابی۸۶۹۷۶کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۲۲۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۸عابدی۸۶۹۸۷کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۸۹۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵۹عباسی۸۶۹۴۸آب بر۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۳۱۷۰۴۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۰عربلو۸۶۹۶۸نصیرآباد(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۸۶۷۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۱عسگری نژاد۸۷۲۳۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۲۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۲غواصی۸۷۰۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۹۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۳فرزاد۸۷۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۷۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۴فریدی۸۶۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۵فولادی۸۶۸۸۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۶۸۲۵۲۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۶قاسمی دامانی۸۶۹۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۲۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۷قدری۸۶۹۷۰ملکان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۵۵۴۵۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۸قربانی۸۶۸۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶۹قرچه داغی۸۶۸۷۰هشترود۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۰۹۵۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۰مجابی۸۴۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۱محمدی مهر۸۶۹۹۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۳۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۲محمدی۸۶۹۴۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۱۰۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۳مرادی۸۷۰۱۹فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۹۵۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۴مهاجر۸۷۲۲۷فردوس۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۸۳۶۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۵میرسجادی۸۷۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۱۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۶نجفی۸۷۲۱۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۸۵۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۷نصیری۸۷۲۲۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۶۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۸نوروزی۸۷۰۰۶رزن۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۳۴۱۲۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۷۹نیازی۸۷۲۰۴قنوات۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۰۲۰۰۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۸۰واحدی۸۶۹۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۲۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۸۱یادگاری۸۷۲۴۰آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۴۴۲۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۸۲یعقوبی۸۷۲۳۵ملارد۲۰۱۲۸۰۱۰۲۵۰۰۷۶۴۵۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۲۵