دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۸۲۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲اجمدی۵۹۳۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳اذری۵۹۴۳۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴افکاری۵۹۲۸۵ری۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۴۳۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۵اکبری۵۹۳۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۶اوتادی۵۹۳۰۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۱۱۵۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۷ایمانی۵۹۱۷۵رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۰۲۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۸بابایی فر۵۹۴۲۴خوانسار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۹۰۰۰۸۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۹بابایی۵۹۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۰بهروز۵۹۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۱حاتمی۵۹۳۰۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۷۶۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۲حسینی۵۹۳۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۳حکمت نیا۵۹۳۰۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۳۴۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۴خلجی۵۹۴۲۷ری۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۰۲۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۵خوش اندام۵۹۳۲۳تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۸۶۷۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۶رحیمیان۵۹۴۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۴۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۷رستگاربهار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۹۷۵۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۸رضویانداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۶۵۲۰۷۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۹زمانی۵۹۴۲۲رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۳۵۰۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۰شریعتی مقدم۵۹۳۱۲تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۳۱۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۱شفیق۵۹۴۳۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۷۷۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۲شکوهی۵۹۳۲۲محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۲۴۷۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۳شیرعلیزاده۵۸۵۵۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۸۸۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۴صادق پور۵۹۳۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۵صادقی۵۸۹۰۵سراب۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۲۳۵۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۶ضیافتی۵۹۴۳۱آستارا۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۰۰۷۰۴۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۷طباطبایی۵۹۳۱۸رودهن۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۶۴۰۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۸ظفری۵۹۳۱۰قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۵۳۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۹عبقری۵۹۳۲۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۹۸۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۰عطائی۵۹۳۱۶میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۷۴۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۱عظیمیزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۱۳۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۲علی اکبریبیجار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۵۶۵۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۳غزنوی۵۸۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۵۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۴فرزانفر۵۹۴۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۵۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۵فرزانه۵۹۲۸۸گرمی۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۳۳۰۰۵۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۶فیلی۵۹۴۳۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۶۶۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۷قادری۵۸۸۱۸الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۵۴۵۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۸گلپور۵۹۴۲۹رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۳۵۵۴۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۹مرادی۵۹۴۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۹۶۷۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۰مقدم۵۹۴۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۱منصوری۵۹۳۰۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۱۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۲موحدی۵۹۴۱۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۹۶۲۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۳نظری۵۹۲۳۱ری۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۷۰۶۷۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۴نعیمایی۵۹۳۲۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۷۲۲۲۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۵نوروزی۵۹۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۶هاشمی۵۹۴۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۸۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۷ولی بیگی۵۹۳۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۸ولی پور۵۹۳۱۹عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۱۰۰۶۶۲۱۰۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵