دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اقدس سامانیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۴۸۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲اکرم مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳الهام محمودی نژاددهگلان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۸۰۳۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۴الهه یار محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۵آسیه کیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۶بتول کرباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۷۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۷پریا میر کاظمیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۰۶۷۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۸پیوند عباس پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۲۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۹تقویشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۷۰۸۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۰راحله رحیمی پوریاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۹۹۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۱رضا عباسیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۲۴۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۲رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۵۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۳ریحانه رهایی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۴زهرا داوودیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۵۵۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۵زینب رضاییمرند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۶۴۴۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۶سارا موسی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۶۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۷سارا نجفیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۵۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۸سعیده نور بخششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۸۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۹سمانه تونینور۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۹۲۹۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۰شیما سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۱صفدر کادگرصفاشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۴۴۶۷۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۲طناز انورجویرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۱۶۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۳فاطمه تدریس حسنینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۲۱۵۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۴فاطمه دریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۵فاطمه رستمیمصیری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۳۲۹۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۶فاطمه عبد اللهیگلبهار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۰۹۱۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۷فراهانیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۸۴۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۸فرزانه آریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۴۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۹فرشته نظافتکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۱۴۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۰کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۳۶۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۱لنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۲محدثه نژاد مقدمتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۱۹۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۳مریم جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۳۷۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۴مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۷۷۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۵معصومه رجبلیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۲۳۰۱۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۶نسترن عباس پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۰۲۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۷هاله مهدویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۵۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۸هانیه قاسمیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۰۰۰۱۴۶۴۶۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۴