دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدجو۱۲۱۹۶۰میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۷۷۸۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲احمدنسب۱۲۲۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳اسدی۱۲۲۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴اسدیان۱۲۱۱۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵اسماعیلی۱۲۲۰۰۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۸۵۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۶اصغری۱۲۱۹۶۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۹۰۶۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۷افزونی۱۲۱۹۴۷گتوند۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۶۷۴۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۸امیری۱۲۱۹۴۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۹۲۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۹بکرانی۱۲۱۹۵۱پیربکران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۸۰۵۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۰بهارلویی۱۲۱۹۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۱۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۱تیموری۱۲۱۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۲جابری۱۲۱۹۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۱۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۳جاذبی زاده۱۲۱۱۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴چوپانی۱۲۱۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۵حیدری۱۲۱۹۹۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۰۹۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۶خاکسار۱۲۱۹۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۴۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۷دلفانی۱۲۱۹۶۸کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۳۳۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۸رمضانی۱۲۱۹۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۹سیار۱۲۱۹۷۲ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۳۸۹۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۰شاهرضایی۱۲۱۹۷۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۳۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۱شجاع نجفی۱۲۱۹۵۰خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۶۵۶۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۲صالحیان۱۲۲۰۰۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۵۴۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۳صفایی۱۲۲۰۰۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۲۶۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۴صفری۱۲۱۹۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۵طالبی۱۲۲۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۶عباس نیا۱۲۱۹۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۷عزیزی۱۲۱۹۹۵خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۴۵۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۸قربانی۱۲۲۰۰۵شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۴۹۳۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۹کرمی۱۲۱۹۹۹برازجان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۴۱۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۰لطفیان۱۲۱۹۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۷۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۱مختارمنش دوست۱۲۲۰۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۵۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۲مشکی۱۲۱۹۵۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۵۲۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۳موذن۱۲۱۷۷۴گالیکش۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۹۰۵۷۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۴میری۱۲۱۹۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۹۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۵نبی زاده۱۲۱۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۱۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۶نخلی۱۲۱۹۷۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۶۰۶۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۷نصرتیه۱۲۱۹۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۸ونکی۱۲۱۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۰۰۰۵۸۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۴