دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۳۹۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲اعظم صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳اعظم نقدی سدهفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۹۴۱۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴افسانه پریوشفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۹۲۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵الناز مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶اله عبد الله پورتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۹۹۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷اله مسجدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۵۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸الهه آزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۹آرش نخیلیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۲۱۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۰آسیه حلاجمیناب۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۲۱۴۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۱بهار امینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۲بهاره زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۶۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۳بهاره علمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۴پرستو سادات موسویتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۸۶۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۵پرنیا قادریاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۶۹۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۶پریسا داوریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۶۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۷پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۶۴۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۸پگاه هوشدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۹جواد آزادخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۱۸۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۰حانیه محمودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۶۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۱حانیه وفاییقم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۹۵۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۲حسین رجبیقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۲۰۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۳رعنا معظمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۴زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۵زهرا اسلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۴۴۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۶زهرا اسماعیلیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۱۹۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۷زهرا اعلاییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۶۴۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۸زهرا حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۹زهرا کیان ارثیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۷۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۰زینب روستاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۱ستوده چاووشی نزادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۵۳۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۲سجاد حمدیسرآبله۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۱۶۳۰۶۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۳سجاد صفریاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۵۸۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۴سمیرا صادقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۹۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۵سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۴۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۶شادی صاحب دیوانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۷شیما فاتحیبانه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۴۱۴۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۸شیما یاربیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۹صدیقه شجاعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۰عاطفه امیریسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۷۱۰۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۱عاطفه شیر محمدیالوند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۳۹۱۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۲علی شیخ علی زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۲۶۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۳علی فاضل پورخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۵۴۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۴غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۵فاطمه جعفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۸۹۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۶فاطمه دشتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۷فائزه غلامزادهبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۷۴۶۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۸فرزاد عبدیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۵۴۶۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۹فرشته محمدیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۳۸۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۰فریبا لشکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۱فریبا مصطی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۲کلثوم عباس زادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۰۱۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۳کوثر سیدیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۰۸۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۴کوروش خوش رفتارسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۴۸۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۵لیلا قدرتیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۴۰۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۶لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۶۵۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۷مائده علویبابل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۱۵۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۸محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۹محمد رضا فاعلینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۰۲۹۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۰محمد میر آفتابهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۲۵۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۱مرتضی شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۱۴۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۲مرضیه بشیریآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۷۲۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۳مریم ابراهیمیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۰۶۶۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۴مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۵۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۵مریم لیاقت نیاشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۴۱۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۶مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۰۸۴۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۷مطهره سادات میر عباسیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۶۳۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۸معصومه محمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۸۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶۹معصومه هاشمی رادزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۹۳۸۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۰ملیحه گل نیافریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۰۶۳۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۱ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۲مهدی خلیلیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۱۱۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۳مهدی عشایریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۶۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۴میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۲۹۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۵ناهید بهبودیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۸۴۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۶نجات موسویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۱۳۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۷ندا اسلام دوستاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۳۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۸ندا نور الدینیزرند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۶۴۹۰۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۹نرگس احمدیکومله۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۸۰۰۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸۰نرگس بنانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۴۳۷۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸۱وحید ولاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۰۷۱۲۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸۲هانیه صبور یهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۱۲۳۶۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸۳هورا امینیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۵۵۰۰۰۸۴۹۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۴