دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان امانیکیش۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۵۶۶۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲الهام بیابانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۳آوا شمسشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۴حسین لک زاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۱۹۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۵ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۳۶۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۶ریحانه شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۷زارعیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۲۷۱۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۸زیبا شاکریایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۲۴۲۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۹ساناز روشنشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۷۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۰سمن سجادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۱عاطفه سلطانی نژادکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۹۴۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۲غریبیخورموج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۴۲۹۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۳فائزه متفکرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۸۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۴فرشته حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۱۰۹۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۵فروغ وکیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۹۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۶کوثر جلالیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱۷۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۷محدثه تنهاشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۵۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۸مرضیخ سالارییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۴۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۹مرناز شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۰مریم امیدیانرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۶۴۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۱مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۲مصططفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۳۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۳معصومه رحمان زادهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۱۱۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۴مینا اکرمیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۲۴۲۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۵نازنین قاسمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۷۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۶ناهید معینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۶۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۷نورا دهستانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۸ویدا احمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۰۶۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۹هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۰۸۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۳۰هما سادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۸۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴