دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۲۳۶۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۱۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲اتحادی۱۲۳۵۸۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۸۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳احسانی۱۲۳۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴احمدجو۱۲۳۵۷۵میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۰۶۹۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵اخوان۱۲۳۷۱۷برازجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۸۲۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶ارومی۱۲۳۸۰۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۲۸۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷اسدزاده۱۲۳۵۵۶مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۶۳۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸اسماعیلی۱۲۳۵۵۲تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۹۸۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۹اسناعیلی جلال ابادی۱۲۳۷۱۴اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۴۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۰اصغرتبار۱۲۳۶۰۴امیرکلا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۸۳۰۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۱اقایی۱۲۳۷۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۷۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۲الیاسی۱۲۳۶۰۷نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۸۵۰۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۳امینی خواه۱۲۳۵۶۲کهریزک۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۹۵۴۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۴امینی۱۲۳۷۰۸مامونیه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۱۵۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۵انصاری۱۲۳۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۶۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۶اوسطی۱۲۳۸۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۰۵۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۷بحرینی۱۲۳۵۶۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۱۳۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۸بهداروندان۱۲۳۵۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۶۷۴۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۹بیات۱۲۳۷۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۰۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۰پاکدامن۱۲۳۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۶۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۱پورنادم۱۲۳۶۴۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۵۲۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۲پیل بان۱۲۳۵۷۳جهرم۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۷۷۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۳توسلی۱۲۳۵۹۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۳۵۹۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۴جعفری۱۲۳۷۹۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۴۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۵جوکار۱۲۳۵۷۸فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۷۱۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۶جوهری۱۲۳۵۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۰۰۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۷چوپانی۱۲۳۷۱۹ملارد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۷۵۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۸حسینی اطاقسرایی۱۲۳۶۱۲بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۰۹۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۹حسینی۱۲۳۵۶۷چالوس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۵۱۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۰حسینی۱۲۳۵۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۱حمادی۱۲۳۷۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۷۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۲خاکساری۱۲۳۷۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۸۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۳خاکی۱۱۵۸۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۴دانش۱۲۳۶۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۷۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۵داودی۱۲۳۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۶داودیان۱۲۳۷۲۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۱۱۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۷درخشانی۱۲۳۶۰۵بهار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۰۰۴۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۸دلیلی۱۲۳۷۱۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۹ربانی۱۲۳۸۰۱آستارا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۱۸۶۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۰ربیعی۱۲۳۷۳۸بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۴۱۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۱رحیمی۱۲۳۷۷۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۳۰۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۲رضائی۱۲۳۶۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۳رضوی پور۱۲۳۶۰۳لار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۱۱۸۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۴رضی۱۲۳۵۷۴ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۹۱۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۵رمضانی۱۲۳۷۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۱۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۶سروری۱۲۳۷۰۶قشم۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۴۱۶۰۷۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۷سعیدی۱۲۳۵۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۴۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۸سلیمان نژاد۱۲۳۶۳۶نجف آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۳۲۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۹سوقندی۱۲۳۵۵۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۸۸۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۰سیاح۱۲۳۷۵۳فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۰۵۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۱شاهنوشی۱۲۳۵۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۹۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۲شرافتمندیاری۱۲۳۶۹۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۳۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۳شفیعی پور۱۲۳۶۰۸محلات۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۲۶۵۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۴صادقی۱۲۳۵۵۱آمل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۴۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۵صالحی۱۲۳۶۸۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۴۸۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۶صالحی۱۲۳۷۴۳بم۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۲۹۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۷عمل فرد۱۲۳۶۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۹۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۸فربد۱۲۳۷۰۲توتکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۱۸۶۴۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵۹فرجام۱۲۳۶۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۵۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۰فلاح۱۲۳۵۹۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۴۳۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۱فلاحتی۱۲۳۵۸۴زرقان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۹۱۶۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۲قاسم زاده۱۲۳۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۳۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۳قانع۱۲۳۷۹۳یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۵۸۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۴قدیمی۱۲۳۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۵قهقایی۱۲۳۷۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۶۲۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۶کاظمی۱۲۳۶۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۳۱۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۷کاظمیان۱۲۳۷۹۹اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۶۷۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۸کریم پور۱۲۳۶۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۶۵۳۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۹کریمی۱۲۳۵۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۰کشاورز۱۲۳۵۶۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۵۷۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۱کوشکی۱۲۳۷۳۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۱۲۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۲گرامی۱۲۳۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۳محسن زاده۱۲۳۵۹۱لار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۲۷۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۴محمدی ده چشمه۱۲۳۵۶۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۳۹۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۵محمدی۱۲۳۵۶۹میاندوآب۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۹۹۸۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۶محمدی۱۲۳۶۰۲زنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۳۰۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۷مرزبان۱۲۳۶۱۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۶۹۶۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۸مشایخی۱۲۳۵۹۵مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۵۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷۹معماری۱۲۳۶۱۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۶۶۳۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۰مقدم۱۲۳۵۸۸اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۶۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۱منصوری۱۲۳۵۹۹شهربابک۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۶۳۷۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۲مهدی پور۱۲۳۶۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۳مهدیزادگان۱۲۳۵۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۱۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۴نخجوان۱۲۳۶۸۹شهریار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۵۵۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۵ندایی۱۲۳۵۷۲ملارد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۹۲۱۳۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۶نمکی۱۲۳۷۳۷اشتهارد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۲۲۶۹۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۷نوری۱۲۳۵۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۳۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۸نیکوسرشت۱۲۳۶۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۷۲۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸۹وطن دوست۱۲۳۵۵۷باغستان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۳۵۷۶۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۹۰هرمزی۱۲۳۵۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۴۰۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۹۱یزدانفر۱۲۳۶۳۵مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۰۵۵۵۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۹۲یزدانی۱۲۳۵۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۵۸۷۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۹۳یوسفی۱۲۳۵۶۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۴۰۰۶۵۲۶۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۴