دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۱۰۱۸۲۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۲۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲ابراهیمی۱۰۱۸۳۶شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۱۵۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳استواریفردوس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۵۸۰۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴اشرف۱۰۱۷۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵اصغری۱۰۱۷۵۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۰۹۹۹۴۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۶اعرابی۱۰۱۶۵۳سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۴۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۷افشار۱۰۱۷۴۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۳۵۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۸اقبالی۱۰۱۱۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۵۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۹امامی فر۱۰۱۸۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۰آهنگری۱۰۱۸۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۱باقری۱۰۱۷۶۰بم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۱۳۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۲باقری۱۰۱۷۸۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۳۶۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۳پودر۱۰۱۸۱۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۴۴۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۴پوستینی۱۰۱۷۲۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۸۹۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۵ترکی۱۰۱۷۷۸نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۴۸۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۶تمیز۱۰۱۵۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۷جعفری۱۰۱۷۴۲ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۲۲۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۸جمشیدی۱۰۱۷۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۹حسنی۱۰۱۵۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۳۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۰حضرتیها۱۰۱۸۲۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۱حیدری۱۰۱۷۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۶۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۲خجسته۱۰۱۷۸۹صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۷۲۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۳خورشیدی۱۰۱۸۳۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۲۷۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۴رضایی منش۱۰۱۷۷۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۶۰۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۵روزگاری۱۰۱۷۵۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۶۰۸۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۶زارعی۹۴۵۶۷سرخس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۶۷۵۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۷زاهد روزگار۱۰۱۷۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۸زترعی۱۰۱۶۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۹سلطانی۱۰۱۷۶۱سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۲۸۲۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۰سهرابی۱۰۱۸۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۱شیروانی۱۰۱۷۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۵۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۲صادقی۱۰۱۶۹۶رودبار-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۵۵۵۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۳صفا۱۰۱۷۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۱۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۴صمیمی۱۰۱۶۵۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۲۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۵طالبی۱۰۱۵۶۱بهار۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۹۱۰۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۶طاهری۱۰۱۷۴۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۸۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۷طاهری۱۰۱۷۵۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۷۷۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۸طهماسبی۱۰۱۷۷۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۴۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۹طیبی۹۹۸۹۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۸۱۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۰عسگری۱۰۱۶۵۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۸۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۱علی حاجی۱۰۱۶۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۱۷۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۲علیاری۱۰۱۷۹۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۰۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۳فرج نژاد۱۰۱۶۵۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۰۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۴قلاسی مود۱۰۱۷۴۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۶۸۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۵قنبری۱۰۱۸۲۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۷۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۶کاوه۱۰۱۶۲۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۴۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۷کلانتری۱۰۱۷۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۵۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۸لطفی۱۰۱۷۸۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۹۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۴۹لطفی۱۰۱۷۹۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۶۶۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۰مارکوئی۱۰۱۷۵۴بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۷۸۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۱مبشری۱۰۱۶۶۶رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۱۲۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۲محبت پور۱۰۱۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۳محبوبی۱۰۱۸۲۰بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۳۹۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۴محمدی۱۰۱۷۴۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۷۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۵ملاعبدالعلیها۱۰۱۰۳۹محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۴۹۲۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۶موسوی مقدم۱۰۱۷۵۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۱۹۸۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۷مهری۱۰۱۷۶۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۰۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۸میرزایی۱۰۱۶۵۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۳۷۹۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۵۹واعظی۱۰۱۷۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۵۹۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۶۰همامی۱۰۱۷۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۲۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۶۱یعقوب زاده۱۰۱۷۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۶۲یوسفی۱۰۱۷۵۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۹۰۱۰۲۴۶۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۴