دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ دی ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اجورلو۱۱۱۲۷۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۱۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲احمدی۱۱۱۳۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳احمدی۱۱۱۳۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۵۰۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴اخوت۱۱۱۲۶۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۳۸۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵اغاز۱۱۱۳۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶اقاجری۱۱۱۲۶۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۱۶۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷امیری۱۰۷۹۹۴جوانرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۷۴۷۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸ایروانی۱۱۱۳۲۶قم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۷۷۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹باقری۱۱۱۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۷۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۰باقری۱۱۱۳۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۳۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۱بختیاریان۱۱۱۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۲بیات۱۱۱۲۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۳پوربیاتی۱۱۱۳۶۰قم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۱۲۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۴پورسلیم۱۱۱۲۸۳ری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۲۲۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۵پورکاظمی۱۱۱۲۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۲۴۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۶جیرکریمی۱۱۱۳۳۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۶۲۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۷حاتمی۱۱۱۲۶۷ری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۹۸۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۸حاجی زاده۱۱۱۳۶۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۴۵۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۹حسینی۱۱۱۲۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۷۹۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۰حفیظی۱۱۱۳۵۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۹۷۴۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۱حمیدی۱۱۱۳۶۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۶۶۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۲حیدر۱۱۱۳۹۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۳۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۳حیدری۱۱۱۳۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۰۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۴خالقی۱۱۱۳۹۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۰۴۶۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۵خانمحمدیشاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۶۷۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۶داودی۱۱۱۲۹۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۸۱۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۷دهقانی۱۱۱۳۴۰چمستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۱۴۳۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۸رحمانی۱۱۱۰۷۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۶۹۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۹رسولی نیا۱۱۱۳۸۰قصرشیرین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۸۰۵۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۰رضایی۱۱۱۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۷۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۱رکوعی۱۱۱۲۵۷مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۸۴۰۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۲رنجبر۱۱۱۲۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۳روستایی۱۱۱۱۴۹هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۵۸۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۴ریاضی۱۱۱۳۵۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۵۰۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۵زارعی۱۱۱۲۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۳۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۶زارعی۱۱۱۳۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۲۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۷زرگری۱۱۱۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۸زیرک۱۱۱۳۲۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۶۱۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۹سعادتمند۱۱۱۳۷۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۳۱۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۰سعیدپور۱۱۱۳۴۵بستک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۸۶۹۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۱سکندری۱۱۱۰۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۸۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۲شاهرضایی۱۱۱۳۲۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۵۰۱۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۳شریعتی۱۱۱۲۷۷علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۰۶۹۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۴شعبانپور۱۱۱۳۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۷۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۵شکوفه دوست۱۱۱۳۴۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۷۸۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۶شمسی۱۱۱۳۶۵گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۹۱۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۷شه بخش۱۱۱۳۲۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۸۲۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۸شیخی۱۱۱۲۶۱نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۳۲۱۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴۹شیخی۱۱۱۳۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۵۴۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۰شیرسوار۱۰۵۶۵۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۱۲۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۱صابرمنش۱۱۱۲۵۹کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۸۷۶۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۲صحرایی۱۱۱۱۴۲شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۴۵۲۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۳صداقت۱۱۱۳۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۴صفاری۱۱۱۳۸۱سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۳۱۸۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۵صفری۱۱۰۱۴۹بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۷۲۱۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۶طاهرخانی۱۱۱۳۷۲تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۴۱۳۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۷طاهری۱۱۱۳۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۶۶۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۸طهرانفر۱۱۱۳۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۹۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۹عبدالهی۱۱۱۳۰۶مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۷۱۱۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۰علی بخشی۱۱۱۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۱عمادی۱۱۱۳۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۲۰۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۲عیسوی۱۱۱۳۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۳غیور۱۱۱۳۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۵۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۴فروزانفر۱۱۱۳۵۳آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۲۱۶۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۵قطب الدینی۱۱۱۳۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۶۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۶قلیزاده۱۱۱۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۲۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۷قلینژاد۱۱۱۳۸۹محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۵۱۴۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۸کارگران۱۱۱۳۳۸بافق۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۲۶۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶۹کاشانکی۱۱۱۱۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۰کریمی۱۱۱۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۱کشاورزیان۱۱۱۳۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۰۰۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۲کلائی۱۱۱۳۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۷۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۳کهن سالی۱۱۱۲۶۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۵۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۴کیوانلو۱۱۱۲۹۵جغتای۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۸۲۲۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۵گرمابی۱۱۱۰۸۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۰۱۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۶لطفی۱۱۱۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۷۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۷متقی۱۱۱۴۰۰کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۵۲۵۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۸متنتظر ظهور۱۱۱۳۳۶مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۱۰۶۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۹محمدی فرد۱۱۱۳۴۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۷۶۲۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۰محمدی مهر۱۱۱۳۶۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۴۶۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۱محمدی۱۱۱۳۴۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۴۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۲مرادی۱۱۱۳۹۷اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۴۲۱۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۳مشایخی۱۱۱۲۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۰۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۴مصطفوی۱۱۱۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۳۱۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۵مظفری۱۱۱۳۵۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۳۳۱۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۶معنوی۱۱۱۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۷موسوی۱۱۱۲۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۸موسی خانی۱۱۱۳۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸۹موسی زاده۱۱۱۲۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۹۴۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۰مهتری۱۱۱۳۷۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۷۵۹۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۱مهدیلو۱۱۱۰۸۵قدس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۷۲۸۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۲مهیاری۱۱۱۲۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۹۶۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۳نادری۱۱۱۳۹۲گله دار۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۲۹۵۲۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۴نجاتی۱۱۱۲۷۲پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۵۸۴۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۵نجفی۱۱۱۲۷۴طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۷۰۶۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۶نژاد۱۱۱۳۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۷نصوحیان۱۱۱۴۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۴۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۸نوری۱۱۱۲۷۸هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۶۹۵۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۹۹ولیخانی۱۱۱۳۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۰۹۷۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۰۰یعقوبی۱۱۱۳۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۰۰۱۰۱۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۴