دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲اعظم باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳افسانه جعفریسلماس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۶۳۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۴الناز رئیسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۵الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۴۴۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۶الهام زینالیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۱۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۷الهام یزدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۸باقر زادهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۸۰۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۹بدری فیض خاتمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۲۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۰پریسا کوزه گرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۱خدیجه نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۲رژین طهماسبیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۸۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۳زهرا خواست خداییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۴زهرا مهدویپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۶۸۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۵سپهر پیله وراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۶فاطمه پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۵۵۶۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۷فاطمه تقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۸فاطمه صفر پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۹فاطمه وزوانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۰فرزانه سالاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۸۹۱۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۱فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۲مجتبی آقاییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۷۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۳مرضیه شعبانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۴مرضیه طالبیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۷۴۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۵مژده حسنیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۳۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۶مهرانگیز نعینمی پورلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۵۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۷نفیسه نصوحیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۸نگین صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۹هاله خان کیشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۰هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۰۹۴۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۱هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۷۰۰۱۰۹۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۳