دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ و ۲۲ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۹۶۱۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲ابراهیم زاده۹۶۳۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۶۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳ابراهیمی۹۶۳۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴احمدزاده۹۶۲۵۹بانه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۵۰۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵احمدی۹۶۱۸۵شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۹۷۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶احمدی۹۶۳۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷اخوان۹۶۳۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸اخوندی۹۶۲۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹اذرنیا۹۶۲۹۲هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۱۳۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰ازاد۹۶۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۱اقاجانی۹۵۵۳۲اشترینان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۴۹۷۶۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۲بابایی۹۶۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۳بابایی۹۶۳۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۴باده یان۹۶۳۰۱فسا۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۱۱۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۵بازیاری۹۶۲۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۲۰۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۶بایرامی۹۶۳۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۷بختیاری۹۶۲۷۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۳۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۸بیات۹۶۲۲۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۶۷۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۹بیرنج۹۶۲۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۰بیژنی۹۶۲۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۱پاکباز۹۶۰۹۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۹۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۲پوراصغر۹۶۳۰۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۹۴۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۳پوررضوی۹۶۲۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۳۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۴پورزاهدان۹۶۲۴۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۰۱۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۵تبریزی۹۶۲۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۶تریتیان۹۶۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۷جلالی۹۶۱۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۸جوانبخت۹۶۲۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۶۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۹جوانی۹۶۲۲۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۴۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۰جهانی۹۶۲۳۰جعفر آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۸۵۲۵۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۱حاجی حیدری۹۶۲۹۴منظریه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۸۸۲۸۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۲حبیبی۹۶۱۳۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۱۵۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳حسینی۹۶۰۸۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۲۵۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۴حسینی۹۶۳۲۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۷۶۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۵حسینی۹۶۳۴۶ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۶۱۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۶حصاری۹۶۳۳۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۵۴۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۷حمزه دوست۹۶۰۹۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۹۶۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۸حیدری۹۵۹۳۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۱۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۹حیدری۹۶۲۵۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۲۳۷۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۰حیدریان۹۶۳۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۳۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۱خادم۹۶۲۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۴۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۲خلفپور۹۶۱۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۷۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۳خلیلی۹۶۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۴دشتی۹۶۲۴۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۹۹۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۵دلیری۹۶۱۸۲پاوه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۰۶۷۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۶دهقان۹۶۳۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۹۲۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۷دهکردی۹۶۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۸راد۹۶۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۶۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۴۹رادمهر۹۶۱۵۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۵۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۰رحیمی زند۹۶۳۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۱رحیمی۹۶۰۷۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۶۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۲رحیمی۹۶۲۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۳رستمی۹۶۲۲۹آباده۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۴۶۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۴رشیدی۹۶۳۱۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۷۰۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۵رفیعی۹۶۲۹۸شال۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۸۷۰۳۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۶رمضانزاده۹۶۲۵۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۵۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۷زارع زاده۹۶۱۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۸ساداتی۹۶۳۲۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۶۵۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۹سعیدیان۹۶۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۰شاطری۹۶۲۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۱صادق لی۹۶۲۶۹گرگان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۴۳۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۲صادقی نیا۹۶۳۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۳صبوری۹۶۲۵۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۰۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۴صدیق۹۶۳۰۵لار۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۵۹۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۵صفی یاری۹۶۳۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۴۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۶طالبی۹۶۲۴۹تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۷۰۱۷۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۷عبادت پرست۹۶۳۰۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۲۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۸عبقری۹۶۲۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۶۹عدلی۹۶۲۶۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۶۰۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۰عطاری۹۶۲۹۵قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۰۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۱عظیمی۹۶۰۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۶۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۲علی صدر۹۶۲۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۳علیزاده۹۶۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۴غلامی۹۶۳۰۸نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۷۷۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۵فرخی۹۶۲۸۱باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۹۷۲۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۶فهیمی۹۶۳۱۳قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۷۲۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۷فیروزی۹۶۲۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۷۱۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۸قادری۹۶۳۰۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۳۷۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۹قاسمی۹۶۳۴۱محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۰۳۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۰قائمی۹۶۲۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۴۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۱قدیم۹۶۲۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۲قوانج زاده۹۶۳۳۵آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۹۱۰۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۳کارگران۹۶۱۶۴بافق۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۵۱۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۴کرامتی۹۶۲۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۲۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۵کریمی۹۶۲۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۹۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۶کشاورز۹۶۳۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۷محبوبی۹۶۲۸۳شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۷۲۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۸محمدی۹۶۲۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۰۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸۹مرادی۹۶۳۱۰مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۰۰۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۰مرادی۹۶۳۲۳ازنا۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۶۸۶۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۱مشایخی۹۶۲۸۷خمین۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۳۶۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۲معظمی۹۶۳۱۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۲۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۳ملاشاهی۹۶۳۳۹زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۹۹۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۴ممی پور۹۶۲۸۴اهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۰۸۱۳۰۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۵موسوی۹۶۱۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۴۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۶مهدیزاده۹۶۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۷میرزایی۹۶۱۸۰زاغمرز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۱۵۸۰۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۸نجفی۹۶۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۹۹نصرتی۹۶۳۱۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۸۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۰نظری۹۶۲۸۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۳۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۱نوروزی۹۶۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۳۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۲نوروزیان۹۶۳۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۰۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۳نیک بخت۹۶۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۲۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۴هادوی۹۶۱۶۵قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۵۳۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰۵هاشمی۹۶۱۰۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۶۰۱۱۵۷۴۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۳