دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا اظهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۸۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲الهام پناهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۱۷۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳الهام مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۴آیدا سقاییایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۹۱۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۵پردیس شجاعیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۴۸۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۶جلیل شیداشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۵۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۷جمیله دلارامپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۰۶۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۸ریحانه شهناز یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۸۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۹زهرا ایروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۰زهرا کبودتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۴۷۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۱زهره زادگانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۲سارا یرانینیر-اردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۲۲۵۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۳سلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۴سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۵سما قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۶سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۸۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۷سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۸۱۴۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۸سیما همرنگاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۰۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۹شبنم بخشیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۱۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۰شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۱شیما شجاعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۲طاهره حصاریکنگاور-کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۷۸۶۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۳طیبه خلیلیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۷۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۴فاطمه جهامفرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۸۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۵فاطمه فیاضیبندر دیلم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۲۶۶۷۵۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۶فاطمه کلانتریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۸۴۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۷فرنیا یوسفیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۵۷۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۸کریم محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۸۵۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۹لیلا عباسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۷۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۰مجتبی سلیمیانچمگردان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۳۲۷۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۱محبوبه عبا بافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۰۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۲محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۴۹۸۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۳محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۴۰۸۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۴مرضیه خواجوییجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۶۹۵۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۵مریم بهار یکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۶۳۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۶مهسا سحر خیزلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۱۴۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۷نسیم راثیکیش۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۴۶۹۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۸نعیمه تابناکبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۳۰۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۹نعیمه رجبی نسببهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۵۴۵۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۴۰نینا خوشدلفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۶۰۰۱۴۵۶۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۲