دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زاده۱۱۰۹۸۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۳۸۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲احمدی۱۱۱۱۴۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۲۵۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳ادینه۱۱۱۲۲۷شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۵۶۳۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴ازادجو۱۱۰۹۶۱فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۶۵۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵اسدی۱۱۱۱۵۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۲۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶اسکندری۱۱۱۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷اصفهانی۱۱۱۲۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸اقایی۱۱۱۲۱۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۸۴۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹اقبال پور۱۱۱۲۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۲۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۰الگزتین۱۱۱۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۱امین داور۱۱۰۹۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۸۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۲امینی۱۱۱۱۵۹دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۷۵۶۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۳امینی۱۱۱۲۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۸۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۴اهل یرف۱۱۰۹۶۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۳۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۵ایرانی۱۱۱۲۱۴قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۰۹۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۶اینانلو یکتا۱۱۰۹۳۸بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۰۳۷۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۷برادری۱۱۱۲۱۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۱۷۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۸بردستانی۱۱۱۲۵۰بندردیر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۱۸۱۷۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۹بهرامی۱۱۱۰۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۰بیگدلی۱۱۱۰۸۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۶۵۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۱تاجیک۱۱۱۲۳۶پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۶۳۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۲جوادی۱۱۱۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۳جوادی۱۱۱۱۶۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۶۴۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۴چوکامی۱۱۱۰۶۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۴۲۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۵حسینی۱۱۱۰۷۶فرادنبه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۴۸۳۸۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۶خادمی۱۱۱۱۶۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۵۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۷خانی۱۱۱۲۳۱اهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۷۹۱۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۸خرمی نژاد۱۱۰۹۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۹دارابی۱۱۱۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۰دلفی۱۱۱۰۷۴شوش۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۴۹۸۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۱دلیلی۱۱۱۲۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۰۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۲دوکوهکی۱۱۱۰۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۳رجایی نژاد۱۱۱۰۷۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۵۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۴رجایی۱۱۱۱۵۷زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۰۷۸۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۵رجبی۱۱۱۰۳۶محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۶۹۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۶رضایی۱۱۱۱۵۶کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۴۰۱۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۷رمضانپور۱۱۱۰۶۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۷۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۸رمضانی۱۱۰۹۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۹ریاحی۱۱۱۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۰زاده تقی۱۱۱۲۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۸۰۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۱زمانی۱۱۱۲۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۲سعیدی۱۱۱۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۳سلطانی۱۱۱۰۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۴سلوکی۱۱۱۰۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۵سواری۱۱۱۲۱۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۲۶۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۶سهرابی۱۱۱۰۵۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۹۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۷شیخ۱۱۱۱۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۸صداقت۱۱۱۲۴۷دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۱۰۸۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴۹صفری۱۱۱۰۵۶نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۴۶۶۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۰صفری۱۱۱۲۱۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۲۸۶۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۱طاهانژاد۱۱۱۲۲۸آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۳۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۲طباطباییمشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۹۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۳طهماسبی۱۱۱۰۶۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۵۴۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۴عباسپور۱۱۱۲۴۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۳۲۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۵عباسی۱۱۱۲۴۸جلفا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۹۰۸۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۶عبدالعلی زاده۱۱۱۰۷۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۰۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۷عسکری۱۱۱۰۵۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۷۴۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۸عسگری۱۱۱۲۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۵۹عسگریان۱۱۱۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۰علی نقیحسین۱۱۱۰۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۱علی۱۱۱۱۵۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۹۴۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۲قارونی۱۱۱۰۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۳قاسم نیا۱۱۰۹۶۹بهنمیر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۲۲۹۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۴قاسمی۱۱۱۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۵قربانی۱۱۱۱۶۷دامغان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۶۰۸۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۶کاظمی۱۱۱۲۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۳۹۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۷کایینی۱۱۱۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۸کرانی۱۱۱۰۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۲۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۶۹کردی۱۱۱۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۰کوهساری۱۱۰۸۹۷آزاد شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۸۳۲۹۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۱کیوانی مهر۱۱۱۰۸۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۹۱۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۲لاری۱۱۱۰۵۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۴۴۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۳محمدصالحی۱۱۰۹۰۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۳۵۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۴محمدی۱۱۱۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۵محمدی۱۱۱۲۳۵ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۵۲۹۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۶مرادی۱۱۱۱۴۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۶۶۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۷مسلت۱۱۱۱۴۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۸۵۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۸مسلت۱۱۱۱۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۷۹مفخم۱۱۱۲۴۴مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۰۵۰۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۰مقدس۱۱۱۰۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۱مقدم۱۱۰۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۴۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۲مقصودی۱۱۱۲۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۳۶۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۳ملکی۱۱۱۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۴منزویبومهن۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۸۵۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۵مومنی۱۱۱۰۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۹۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۶مون زاده۱۱۱۱۶۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۶۷۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۷میرحسینی۱۱۱۲۱۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۴۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۸میرفخرایی۱۱۰۹۴۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۲۷۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۸۹نثری۱۱۰۹۶۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۱۵۵۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹۰نکویی۱۱۱۰۴۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۸۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹۱نیک نام۱۱۱۰۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۵۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹۲والایی۱۱۱۲۱۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۷۴۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹۳هادیان۱۱۰۹۷۹سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۶۶۷۹۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۹۴هاشمی۱۱۱۰۸۹حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸۰۰۷۰۴۷۱۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲