دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ تا ۲۴ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۳۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۷۳۶۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۷۳۵۲۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۷۳۵۶۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۷۳۵۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۷۳۵۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۷۳۶۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۷۳۶۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۹۱۷۳۵۷۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۰۱۷۳۵۴۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۱۱۷۳۶۱۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۲۱۷۳۶۳۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۳۱۷۳۵۹۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۴۱۷۳۵۶۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۵۱۷۳۵۸۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۶۱۷۳۵۶۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۷۱۷۳۶۲۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۸۱۷۳۴۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۹۱۷۳۵۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۰۱۷۳۴۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۱۷۳۵۳۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۲۱۷۳۵۴۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۳۱۷۳۴۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۴۱۷۳۶۳۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۵۱۷۳۶۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۶۱۷۳۵۹۶دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۲۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۷۱۷۳۵۰۶شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۱۶۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۸۱۷۳۵۳۶ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۰۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۹۱۷۳۴۳۶قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۹۶۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۰۱۷۳۴۰۵دیزیچه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۸۰۳۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۱۷۳۲۸۱پیربکران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۷۸۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۲۱۷۳۵۸۹سپاهان شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۶۶۱۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۳۱۷۳۵۶۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۵۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۴۱۷۳۵۱۷اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۴۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۵۱۷۳۵۸۳اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۶۱۷۳۵۵۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۲۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۷۱۷۳۵۲۲شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۱۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۸۱۷۳۵۲۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۰۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۹۱۷۳۶۴۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۰۱۷۳۵۱۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۱۷۳۶۱۱داراب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۷۸۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۲۱۷۳۵۱۶نور آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۶۳۹۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۳۱۷۳۵۶۷نقاب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۵۰۷۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۴۱۷۳۵۹۲تربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۴۸۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۵۱۷۳۵۴۱مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۶۱۷۳۵۰۹مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۷۱۷۳۶۰۰مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۸۱۷۳۴۸۲مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۹۱۷۳۶۲۶بوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۹۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۰۱۷۳۶۳۳بندرگناوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۸۴۶۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۱۷۳۵۲۰اهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۷۵۶۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۲۱۷۳۵۷۹جم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۶۰۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۳۱۷۳۵۵۱اندیمشک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۵۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۴۱۷۳۵۵۳رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۴۳۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۵۱۷۳۵۱۱بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۳۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۶۱۷۳۴۶۵بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۲۸۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۷۱۷۳۵۸۲سیه چشمه(چالدران)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۱۴۶۵۸۷۱۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۸۱۷۳۵۶۳ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۰۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۹۱۷۳۵۱۳محمودآباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۹۵۴۵۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۰۱۷۳۵۷۶بوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۸۶۶۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۱۷۳۵۰۸بستان آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۷۶۳۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۲۱۷۳۵۷۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۶۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۳۱۷۳۵۶۰طبس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۵۰۳۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۴۱۷۳۴۸۱بشرویه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۴۸۳۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۵۱۷۳۵۸۴ماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۳۹۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۶۱۷۳۶۱۴لشت نشاء۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۲۵۷۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۷۱۷۳۵۸۵بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۱۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۸۱۷۳۵۱۰هشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۰۵۴۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۹۱۷۳۶۳۰نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۹۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۰۱۷۳۴۶۳عباس آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۸۷۳۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۱۷۳۵۹۴تنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۷۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۲۱۷۳۶۱۷کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۶۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۳۱۷۳۵۷۲سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۵۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۴۱۷۳۵۲۹سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۴۸۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۵۱۷۳۵۲۶مامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۳۷۸۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۶۱۷۳۵۳۴اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۲۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۷۱۷۳۵۳۰اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۱۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۸۱۷۳۵۶۲هشتگرد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۰۲۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۹۱۷۳۶۰۶کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۰۱۷۳۶۰۹قروه درجزین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۸۱۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۱۷۳۵۵۷همدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۷۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۲۱۷۳۵۷۳بندرترکمن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۶۵۶۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۳۱۷۳۵۲۱حاجی آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۵۱۰۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۴۱۷۳۵۵۴بروجن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۴۵۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۵۱۷۳۵۶۸دوگنبدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۳۲۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۶۱۷۳۶۳۸یزد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۲۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۷۱۷۳۵۳۲زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۱۹۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵