دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افروزه بحرینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۵۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲الهه اسماعیل نژادچابهار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۷۱۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳آتوسا خاوریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴آیدا علی نقیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۳۰۸۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵آیدا غفاریدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۰۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۶بتول صابریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۷برزان مرادیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۵۶۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۸بناییبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۵۵۱۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۹پارمیس نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۱۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۰پروین کاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۱پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۲جمیله یوسفیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۹۴۴۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۳خاطره مشرقیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۲۰۳۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۴دریا شایانگز برخوار-شاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۱۴۲۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۵رعنا طاهریدامغان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۳۹۰۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۶رقیه قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۷رقیه محمدیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۱۲۵۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۸زهره وندملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۴۳۱۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۹سارا عبد الحسینیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۰۱۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۰سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۹۳۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۱سعیده خواجهبافت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۲۲۰۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۲سکینه امیریانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۸۰۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۳سمانه شور چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۴سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۵سوفیا کریمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۳۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۶شراره صحراییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۶۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۷شراره منزویبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۱۴۹۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۸شکوه ابا فتحآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۰۶۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۹شهلا سروششهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۲۱۵۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۰شهلا صالح آبادینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۳۹۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۱شیما طاهر خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۲صدف ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۳عاطفه مرزبانازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۰۰۳۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۴علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۶۵۱۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۵فاطمه بیگدلیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۲۲۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۶فاطمه جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۸۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۷فاطمه سعید پوربستک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۱۲۷۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۸فاطمه کبیریکیان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۸۲۶۸۸۱۳۹۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۹فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۰فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۸۳۴۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۱فریبا جوکارهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۳۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۲کوثر مال امیریشوش۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۹۲۴۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۳ماندانا خاک پورنور۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۱۰۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۴مجتبی آقاییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۷۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۵محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۰۳۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۶مریم ایمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۷مریم یونسیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۶۳۱۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۸مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۶۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۹ملیحه رسولیکرهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۵۹۰۰۳۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۰مهسا اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۴۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۱مهسا موسویچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۹۵۸۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۲مینا باقریعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۸۴۸۳۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۳ندا اشک کشبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۰۹۷۶۱۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۴ندا نور الدینیزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۳۶۳۴۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۵یاس باباییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۰۵۴۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۶یکتا فهندژشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۱۴۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵۷یگانه فیروزیورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۸۰۰۱۲۲۲۹۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۲