دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۰۷۴۹قدس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۵۲۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲ابراهیمیان۹۰۸۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۱۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳احمدی۹۰۷۸۴ایوان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۷۱۷۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴اذری۹۰۸۴۴سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۳۰۰۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵اکبری۹۰۷۸۲ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۴۹۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶امین۹۰۷۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۹۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷امینی فر۹۰۸۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۸بابایی زرین کلایی۹۰۷۵۲جویبار۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۰۳۲۰۴۷۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۹باستانی۹۰۸۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۱۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۰بلیوند۹۰۷۹۶شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۱۸۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۱بهارلو۹۰۹۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۲۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۲پوران۹۰۸۳۴فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۳۲۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۳تراکمه۹۰۸۵۸بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۰۶۵۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۴تسلیمی طالقانی۹۰۷۹۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۵جباری۹۰۷۸۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۲۹۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۶جعفری۹۰۹۴۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۸۰۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷جلالوندی۹۰۲۴۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۶۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۸جلالی۹۰۹۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۹جمشیدی۹۰۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۰حسن ملک۹۰۸۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۶۹۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۱حسینی۹۰۹۰۹آبپخش۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۲۴۲۷۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۲حضرتی۹۰۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۳حق بین۹۰۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۴حکانی مقنع۹۰۹۶۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۸۷۷۲۰۳۳۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۵خانی۹۰۹۴۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۵۷۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۶درخشان۹۰۷۸۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۵۷۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۷راد۹۰۸۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۸رادش۹۰۸۳۲درگز۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۵۴۰۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۹رجایی۹۰۹۴۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۱۷۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۰رحیمی۹۰۸۱۹فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۳۵۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۱رضازاده۹۰۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۲رضایی۹۰۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۳رمضانی۹۰۹۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۴روح اللهی۹۰۹۳۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۷۸۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۵رودسری۹۰۷۸۵رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۲۴۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۶روستا۹۰۸۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۸۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۷ره پیک۹۰۷۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۸زرودی۹۰۹۱۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۲۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۹سهرابی۹۰۹۲۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۳۶۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۰سیفی۹۰۸۲۸گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۴۳۲۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۱سیل سپور۹۰۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۲شریعتی۹۰۸۲۱علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۷۳۰۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۳صادقی۹۰۷۷۷قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۹۴۶۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۴صداقت۹۰۱۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۵صمدی۹۰۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۶طاهری۹۰۹۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۷عبادی۹۰۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۸عربی۹۰۹۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۴۹عظیمی۹۰۷۵۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۸۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۰عفیفی۹۰۸۳۳گناباد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۸۳۷۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۱علی پور۹۰۹۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۱۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۲فرزانه۹۰۷۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۵۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۳فلاح۹۰۸۵۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۹۲۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۴فلاحی۹۰۹۰۸مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۳۳۸۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۵قادربخشی۹۰۹۳۸میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۱۴۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۶قاسمی نژاد۹۰۹۳۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۴۵۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۷قدیمی۹۰۸۲۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۶۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۸قربانی۹۰۸۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۲۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۹قلاوندی۹۰۹۳۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۸۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۰قلمی۹۰۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۱لطفی۹۰۹۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۵۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۲محمدی مهر۹۰۹۰۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۹۰۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۳محمدی۹۰۸۲۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۶۰۰۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۴محمدی۹۰۹۵۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۸۹۸۷۰۰۷۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۵محمدی۹۰۹۵۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۰۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۶محمودابادی۹۰۹۳۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۶۷۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۷مرادی۹۰۱۶۳شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۵۹۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۸مسعوددی۹۰۸۲۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۴۲۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۶۹مظاهری۹۰۸۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۰منحمی۹۰۸۴۹قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۵۸۵۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۱منصوری۸۹۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۸۸۸۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۲موسوی رادتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۳مهربخش۹۰۹۵۷رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۳۷۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۴مهروش۹۰۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۵نجفی۹۰۹۴۱بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۲۷۰۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۶نجفی۹۰۹۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۱۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۷نظرپور۹۰۸۵۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۰۹۹۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۸نوری۹۰۷۵۳ترکالکی۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۴۸۶۶۵۶۴۵۶۰۲۷۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۷۹یوسفی۹۰۷۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۳۰۰۵۴۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۲