دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۲۷۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۱۷۳۲۵۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۱۷۳۲۶۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴۱۷۳۲۶۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۵۱۷۳۲۵۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۶۱۷۳۲۵۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۷۱۷۳۲۱۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۸۱۷۳۲۳۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۹۱۷۳۲۶۵قرچک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۴۱۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۰۱۷۳۲۳۳باقر شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۳۸۱۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۱۱۷۳۲۲۲بهارستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۲۴۹۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۲۱۷۳۲۴۶فلاورجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۱۹۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۳۱۷۳۲۶۷اردستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۰۰۸۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۴۱۷۳۲۶۶شاهین شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۵۱۷۳۲۶۸زرند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۸۸۰۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۶۱۷۳۲۷۱بم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۷۶۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۷۱۷۳۲۷۰مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۶۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۸۱۷۳۲۵۱مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۵۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۹۱۷۳۲۷۷قوچان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۴۴۹۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۰۱۷۳۲۲۱آمل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۳۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۱۱۵۶۸۲۷آمل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۲۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۲۱۷۳۲۶۰بابل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۱۲۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۳۱۷۳۲۱۵قائم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۰۶۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۴۱۷۳۲۴۸ایلخچی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۹۸۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۵۱۷۳۲۴۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۸۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۶۱۷۳۲۵۹کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۷۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۷۱۷۳۲۷۲چهارباغ۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۶۲۵۳۳۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۸۱۷۳۲۷۴دلیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۵۳۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۹۱۷۳۱۵۰ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۴۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۰۱۷۳۲۶۴بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۳۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۱۱۷۳۲۵۵بجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۲۳۳۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۲۱۷۳۲۳۰رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۱۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۳۱۷۳۲۴۹بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۰۴۴۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۴۱۷۳۲۶۹شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۵۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱