دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام پروینرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۶۸۳۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲آسیه پورقربانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳پریا ابوالحسنیکمالشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۰۵۹۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۴پریا ابوالحسنیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۹۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۵پگاه هوشدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۶داداش تباربابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۶۵۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۷رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۹۵۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۸زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۹زهرا داوریدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۲۳۹۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۰زهرا دشتیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۳۰۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۱زهره قانعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۲سمانه حشمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۳سمیه پورتالاریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۷۹۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴شقایق باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۵طالب اسدیگراش۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۸۹۷۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۶طاهره زارعزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۷۸۰۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۷عسگر کریمیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۰۲۹۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۸علی نیک فرخشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۴۰۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۹فاطمه سربیشگیدولت آباد-خراسان رضوی۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۴۵۴۹۵۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۰فاطمه فیضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۱فریبا حمیدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۲۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۲گیتی آقاپورتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۲۴۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۳لیلا پیراتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۴لیلا ویژگانگرمدره-البرز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۶۱۳۵۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۵مجید رضاییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۳۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۶مریم پورحسینتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۳۲۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۷مریم رحیمینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۸۸۳۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۸مریم غلامیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۵۲۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۹معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۱۴۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۰ملیکا نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۱مهدیه اکبری فردملارد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۵۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۲مهسا داداشیبناب۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۱۱۵۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۳مهسا فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۸۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۴مهناز کاشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۵نگین شجاعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۷۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۶یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۳۰۰۰۵۴۸۱۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۱