دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۱۹۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲افسانه بهار لوشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۱۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۲۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴الهه رفیعیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۵۷۴۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵آیناز ستاریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۶۴۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۶پانته آ اهلیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۱۷۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۷پریسا دژ آراتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۸حسابیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۹۴۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۹حسین موسی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۰رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۹۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۱راضیه دهقانیاردستان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۸۹۷۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۲رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۶۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۳زری رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۴زهره داورزنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۴۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۵زینب پور قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۳۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۶سارا طاعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۷ساره جوانمردیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۸سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۰۴۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۹سعیده اناریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۲۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۰سعیده مسعودیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۸۸۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۱سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۲سمیه پیر حیاتیملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۵۶۳۹۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۳سیده راحله حسینیبندر گز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۲۱۲۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۴سیده عاطفه محمدیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۷۲۹۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۵شبنم باقریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۴۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۶شقایق نصیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۵۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۷صادق منصوریالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۵۸۶۹۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۸طاهره عیسی زادهنوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۶۱۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۹عطیه شمسکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۲۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۰فاطمه ارزنلیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۳۷۴۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۱فاطمه رفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۳۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۲فاطمه قاسمیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۵۹۱۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۳فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۴فرشته پرورش نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۵کریم محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۹۱۴۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۶کوثر آستویدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۸۰۳۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۷مرضیه میریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۴۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۸مژگان حسینیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۷۰۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۹معصومه آجرلوشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۰۴۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۰معصومه برزکارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۱معصومه علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۵۱۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۲مهشید فرشید نژاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۶۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۳مهناز محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۴ناهید قاسم نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۰۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۵نرگس نژاد بغالاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۷۰۸۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۶نسترن حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۷نغمه آزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۸نغمه راهداریزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۵۹۴۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴۹نفیسه امن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۹۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵۰هما جعفریاننور۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۶۷۱۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵۱یاسر محمودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۱۰۵۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵۲یزدانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۴۰۰۰۸۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۱