دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ تا ۲۲ مرداد

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۸۴۰۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۸۴۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲اتحادی۹۸۵۲۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۰۲۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳احمدی۹۸۵۴۱گویم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۳۴۲۷۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴اخگری۹۸۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵اعتمادی۹۸۵۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶البوغبیش۹۸۳۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۴۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷امینی۹۸۴۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸انصاری۹۸۵۳۲گراش۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۴۳۷۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۹باقری۹۸۴۴۸قره آغاج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۷۹۴۲۰۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۰بصاتدار۹۸۴۲۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۷۸۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۱بلوکی۹۸۴۴۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۶۹۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۲بنی احمدی۹۸۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۳بیات۹۸۴۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۴پاکاری۹۸۵۳۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۲۴۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۵پروین۹۸۰۱۱شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۰۵۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۶پورمحمد۹۸۴۳۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۶۳۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۷تاجیک۹۸۴۱۵پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۰۰۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۸جعفری۹۸۵۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۶۰۷۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۹چراغی۹۸۵۴۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۲۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۰حاتمی۹۸۳۷۲قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۱۰۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۱حامیان۹۸۱۱۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۴۱۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۲حسن پور۹۸۴۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۳حسنوند۹۸۲۷۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۷۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۴حیدری۹۸۳۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۹۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۵خیامی۹۸۴۳۷دزفول۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۴۲۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۶دارایی۹۸۵۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۷داودی۹۸۴۰۱قم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۰۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۸ذوالفقاری۹۸۳۸۹بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۰۰۰۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۹روحی نیا۹۸۳۹۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۵۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۰زادگان۹۸۴۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۹۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۱زند۹۸۴۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۷۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۲سعیدی۹۸۴۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۴۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۳شاعری۹۸۱۱۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۶۱۷۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۴شاکر۹۸۴۳۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۸۰۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۵شعبان نژاد۹۸۲۷۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۳۸۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۶شفیع نیا۹۸۴۲۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۷۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۷شهدادی۹۸۵۳۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۹۷۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۸صالحی۹۸۱۷۳قم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۱۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۹صدیقی۹۸۴۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۷۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۰صفائیان۹۸۵۴۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۷۱۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۱طاهری۹۸۵۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۴۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۲طهرانفر۹۸۲۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۳عابدی۹۸۴۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۴عابدینی۹۸۴۲۱پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۸۸۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۵عزیزی۹۸۵۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۶عسجدی۹۸۴۳۱آبسرد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۲۱۰۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۷علی بابایی۹۸۴۱۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۹۶۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۸علیزاده۹۸۵۳۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۶۵۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۹فخاریان۹۸۲۷۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۴۷۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۰فردوسی۹۸۵۳۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۸۶۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۱قاسمی زاده۹۸۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۲قربانپور۹۸۴۱۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۳۱۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۳قنبری۹۸۴۰۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۵۹۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۴قنبری۹۸۴۰۴هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۸۶۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۵کریمی۹۸۴۰۸قم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۲۱۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۶کشاورز۹۸۳۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۷کمال الدینی۹۸۳۷۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۹۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۸کنعانی۹۸۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۹گودرزی۹۶۵۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۰گیل چالانی۹۸۴۲۸رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۹۲۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۱مباشر۹۸۴۲۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۲۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۲مجاوری۹۸۴۲۴خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۸۹۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۳محبعلیپور۹۸۴۱۲بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۶۴۵۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۴محمدی۹۸۳۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۵محمدی۹۸۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۶مراد۹۸۵۳۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۸۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۷مریم سادات۹۸۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۸موسوی پرورش۹۸۴۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۹۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۹مهدیان۹۸۲۷۹زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۳۶۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۰میرحسینی۹۸۴۴۳صغاد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۴۰۴۵۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۱میرزانور علی۹۸۴۱۴لواسان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۴۸۷۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۲نذری۹۸۱۷۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۲۷۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۳نوبانی۹۸۴۴۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۳۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۴نوروزی۹۸۵۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۵نیک بخت۹۸۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۸۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۶نیک سرشت۹۸۴۲۶بیله سوار۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۵۱۶۵۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۷ولوی۹۸۴۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۵۴۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۸هاشمی۹۸۴۴۴خرامه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۶۷۷۷۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۷۹یادگاری۹۸۴۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۴۹۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸۰یارایی۹۸۴۵۸شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۲۱۲۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸۱یحیی پور۹۸۵۴۲محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۳۳۵۵۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸۲یعقوب زاده۹۸۳۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۱۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸۳یگاندوست۹۸۳۹۹رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۷۰۱۵۰۸۵۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۳