دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان سلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲افسانه جعفریسلماس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۳۹۳۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۶۴۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴الهه برات پورری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۴۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵آرش ران ورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۶۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۶پرستو دوست محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۷پریسا اسفندیارفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۰۸۳۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۸پریسا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۹پناهیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۱۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۰ثمین محب علیزادهخوی۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۴۳۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۱خاطره شمشیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۶۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۲راضیه صلاحشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۳راضیه طباطبائیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۵۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۴رنجبرنور۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۵۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۵روشنک سلطانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۹۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۶ریحانه رهایی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۷ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۸زهرا اصغریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۷۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۹زهرا قنبریرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۷۶۶۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۰زینب علیمرادیلردگان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۳۲۷۰۸۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۱سارا عسگریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۲ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۳ساناز اسماعیل پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۸۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۴شقایق همتیرستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۲۵۲۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۵شیدا افشینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۶صابر اصغر نژآدشوط۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۵۴۱۵۸۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۷صدیقه صابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۸عباد الله قرداشخانیپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۰۹۳۷۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۹علی جوانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۰۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۰علیرضا میر لوحیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۷۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۱فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۲فاطمه عظیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۱۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۳فاطمه کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۲۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۴فاطمه کشاورزهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۰۶۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۵فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۶فرزانهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۹۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۷کمال الدین ایل خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۵۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۸کمال خاکیبانه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۲۸۳۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۹گلاره یادگاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۰محدثه موسویرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۳۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۱محمد رجبینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۲۰۵۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۲مریم امین داورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۶۳۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۳مریم شبانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۹۶۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۴مریم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۵مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۱۴۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۶معصومه عیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۶۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۷منیره فرجیباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۵۶۶۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۸مهدیه محمدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۳۸۵۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۹مهگل تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۶۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۰مهناز گوهریفریمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۱۰۳۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۱میترا کاظمینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۱۴۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۲مینا اسلامیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۳۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۳نیلوفر اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۴ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۵یاسمین فتانشاهدشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۷۰۰۱۴۲۵۶۳۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۱