دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام سعیدی نیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۴۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲الهام محمد جانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳بتول کرباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴بنی مصطفیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۱۵۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۵بهاره خنجریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۰۹۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۶حاجیه درخشانیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۳۴۲۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۷حامد شمس الدینیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۷۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۸حامد نصیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۲۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۹حسن اقبالیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۰حکیمه تاجیکپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۸۰۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۱رامین درستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۷۵۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۲زهرا الوندیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۶۹۳۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۳زهرا داداشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۹۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۴زهرا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۵زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۰۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۶سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۱۸۳۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۷سمانه بواناتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۶۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۸سمیه هاجر پورگشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۳۸۳۴۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۹سید جلال نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۰سید مصطفی حسینیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۴۳۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۱سیما امامی فردیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۰۸۳۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۲صابر اصغری نژادارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۱۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۳صابر حاتمیتسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۴۲۷۵۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۴فاطمه بناهاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۵فاطمه بهرامیآبدانان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۹۵۸۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۶فاطمه سید حسینیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۲۷۱۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۷فاطمه صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۸فاطمه غلامیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۷۸۵۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۹فاطمه وصالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۰فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۴۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۱فیروزه تعطیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۱۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۲لیلا طاهریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۵۴۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۳لیلا قدرت نژادمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۵۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۴مبینا ناطقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۵محسن رهنماتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۶مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۸۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۷مرضیه نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۸مریم روستاییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۲۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۹مسعود کردیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۵۳۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۰مصطفی عالیش مندیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۷۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۱منصور باپیر پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۰۹۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۲مینا حدادارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۳۹۸۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۳مینا میر صدراییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۲۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۴نادر رستمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۸۶۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۵نازنین پور سخیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۴۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۶نیما سما بیگلراشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۷۰۰۱۱۶۹۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱