دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰تا ۲۴ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۲۳۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲اتحادی۱۰۲۵۲۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۲۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳اسدی۱۰۲۵۴۶تجریش۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۴۷۲۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴اسماعیلی۱۰۲۵۳۹قدس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۶۱۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵اصغری۱۰۲۵۴۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۵۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۶اکبری۱۰۲۵۶۴اسدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۱۹۵۹۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۷ایروانی۱۰۲۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۸ایزدی۱۰۲۵۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۹باقی۱۰۲۳۳۳محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۳۱۰۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۰بسطامی۱۰۲۵۱۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۵۹۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۱بهترین۱۰۲۳۳۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۴۱۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۲بهرامی۱۰۲۳۲۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۰۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۳پاکدامن۱۰۲۳۳۵پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۳۹۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۴تقی پور۱۰۲۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۵تمیز۱۰۲۳۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۶جلالی۱۰۲۵۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۷جلیلوند۱۰۲۵۴۲تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۷۹۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۸حسینی۱۰۲۵۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۰۶۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۹خانی۱۰۲۵۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۰خویی۱۰۲۵۲۷رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۰۸۷۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۱درخشنده۱۰۲۵۲۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۶۲۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۲دلگرم۱۰۲۳۷۲پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۳۰۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۳دندش۱۰۲۵۱۶بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۴۸۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۴دهقان۱۰۲۵۷۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۷۰۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۵رحمانی۱۰۱۰۴۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۵۰۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۶رستمی۱۰۲۳۸۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۵۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۷رفیعی۱۰۲۰۰۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۴۱۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۸رنجبر۱۰۲۳۳۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۰۷۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۹روشن۱۰۲۳۳۷قروه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۸۴۰۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۰زارع زاده۱۰۲۵۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۱زره پوش۱۰۲۳۳۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۱۸۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۲زهرایی۱۰۲۵۸۱میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۱۵۰۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۳ساسان پور۱۰۲۵۳۴هرسین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۷۲۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۴سلماسی۱۰۱۸۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۳۷۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۵ششخان۱۰۲۳۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۶عباسی۱۰۲۳۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۷عباسی۱۰۲۵۷۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۸۲۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۸علیرضایی۱۰۲۵۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۹علیزاده۱۰۲۳۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۰علیمحمدی۱۰۲۵۱۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۳۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۱غلامی۱۰۲۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۲فیروزه چی۱۰۲۳۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۷۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۳قادریان۱۰۲۳۲۸بانه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۲۹۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۴قره داغی۱۰۲۵۳۱مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۸۱۵۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۵قمشه۱۰۲۳۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۰۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۶کتابی۱۰۲۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۷کریم پور۱۰۲۵۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۱۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۸کریمی زاده۱۰۱۴۹۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۶۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴۹کوشش تبار۱۰۲۵۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۰مجیدی۱۰۲۵۷۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۲۵۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۱محمدی۱۰۲۵۶۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۱۷۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۲مصودی۱۰۲۵۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۳مهدیان۱۰۲۵۴۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۴مهران۱۰۲۳۹۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۶۲۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۵نادران۱۰۲۵۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۶ناصری۱۰۲۵۳۰بافت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۵۲۵۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵۷نظری۱۰۲۵۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۵