دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ و ۳ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احودی۹۷۰۳۷رودهن۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۳۲۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲اخوت۹۷۲۱۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۶۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳استرکی۹۶۸۸۱باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۷۶۰۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴اسدی۹۶۹۶۷صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۲۷۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵اسدی۹۷۲۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶اسعدی۹۷۰۶۲کازرون۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۴۲۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷اسفندیار۹۷۱۱۵گرگان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۳۶۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸اسماعیلی۹۶۳۵۱ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۹۲۵۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۹اسماعیلی۹۷۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۰اشتری۹۷۲۱۶ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۸۴۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۱اصغری۹۶۹۶۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۷۶۲۰۰۳۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۲اصغری۹۶۹۸۵سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۸۷۰۰۰۳۵۱۲۷۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۳امینی۹۷۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۴اهل یرف۹۷۰۳۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۵بلدی۹۷۲۲۳مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۴۰۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۶پارسا۹۷۱۵۷فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۵۵۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۷پروستان۹۷۱۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۸پورانصفر۹۷۱۶۴نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۵۸۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۹توفیق یار۹۷۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۰جعفری۹۷۲۱۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۸۳۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۱جغتایی۹۶۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۲جمشیدی۹۷۱۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۴۱۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۳جهان دیده۹۷۱۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۰۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۴چالاک۹۷۱۵۱اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۷۲۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۵حاج ابراهیمی۹۶۹۸۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۶۵۵۰۰۷۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۶حسینی۹۷۱۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۷حصارکی۹۷۲۰۵پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۳۴۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۸خالقی زاده۹۷۱۷۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۱۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۹خاوری۹۷۱۶۰کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۷۷۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۰خزایی۹۷۲۰۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۶۹۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۱خسروی۹۷۰۵۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۰۰۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۲خوش خلقیزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۰۵۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۳دوست زاده۹۷۱۲۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۷۱۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۴دیوانی۹۶۷۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۵راشد۹۷۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۹۷۷۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۶رحیمی۹۷۰۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۷ردائی۹۷۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۸رشیدی۹۷۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳۹رضاخانی۹۷۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۰رضایی۹۷۰۳۹دهلران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۱۰۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۱زارع۹۷۰۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۷۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۲زارعی۹۷۰۶۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۶۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۳زینالزاده۹۷۰۷۴مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۳۱۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۴سالاری۹۷۰۵۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۸۵۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۵سالطانیان زاده۹۷۰۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۴۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۶سربی۹۷۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۷سرحدی۹۷۰۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۸سرلک۹۷۲۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۴۹سیروس۹۷۱۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۰سیمیاری۹۷۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۱شاهی۹۷۱۶۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۹۸۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۲شفعیی۹۷۰۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۹۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۳صابری۹۶۹۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۴صادقی۹۷۱۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۵صبوری۹۷۰۷۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۰۳۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۶صبوری۹۷۱۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۹۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۷صحرائیان۹۷۰۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۵۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۸طاهری زاده۹۷۱۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۹طلایی۹۷۱۷۰نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۴۷۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۰طهماسبی۹۷۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۱طهماسبی۹۷۲۱۳ری۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۸۹۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۲عامری۹۷۱۶۶تودشک۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۲۴۷۸۱۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۳عباسپور۹۷۱۵۳دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۸۸۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۴عبدی۹۶۹۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۵عرب۹۷۰۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۷۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۶علیزاده۹۶۹۶۲درگز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۲۱۵۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۷علیزاده۹۷۱۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۸غفاری۹۶۹۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۹غلامی۹۷۱۷۴نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۸۳۱۰۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۰فتوحی۹۷۱۷۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۲۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۱فدایی۹۷۰۵۷بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۶۲۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۲فرح بخش۹۷۱۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۳قادرپوراشنویه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۹۶۷۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۴قاسمی نژاد۹۷۰۶۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۶۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۵قلی پور۹۷۲۱۲مصیری۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۱۲۷۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۶قلیخانی۹۷۱۵۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۹۷۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۷کاشانی۹۷۲۲۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۰۴۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۸گل دوست۹۷۰۴۲نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۱۸۶۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۷۹لطیفی۹۷۲۲۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۷۸۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۰لویی۹۷۱۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۸۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۱ماهودی۹۷۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۲محبی۹۷۱۵۵صائین قلعه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۴۲۶۰۴۵۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۳محمد صادقی۹۷۱۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۴محمدی۹۷۱۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۵مرتضی نیامشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۹۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۶ممحدی۹۷۰۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۷۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۷موذنی۹۷۲۲۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۳۶۷۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۸مهدی پور۹۷۰۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۵۵۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۸۹نظری۹۹۶۹۶۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۶۹۸۶۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۹۰یعقوب زادده۹۷۱۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۹۰۵۴۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۹۱یغمائی۹۶۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۰۷۰۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۴