دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۲۷۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۱۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲احدی۱۱۲۷۴۸جم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۹۳۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳احمدلو۱۱۲۷۳۸اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۳۶۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴احمدی نیا۱۱۲۲۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵اسداله زاده۱۱۲۷۱۴شیروان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۴۴۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶افشار۱۱۲۲۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۳۹۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷افشاری۱۱۲۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸اکبری۱۱۲۷۱۶خوی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۴۴۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۹ال حسینی۱۱۲۶۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۴۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۰امیری۱۱۲۶۵۹مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۹۷۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۱اوجبی۱۱۲۶۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۱۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۲باباخانی۱۱۲۶۹۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۰۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۳باسره۱۱۲۱۸۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۵۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۴بخشی۱۱۲۷۳۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۲۳۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۵بشارت لو۱۱۲۷۰۵مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۲۳۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۶بواناتی۱۱۲۶۵۴بوانات۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۶۶۱۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۷بهمن۱۱۲۷۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۳۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۸پاکدامن۱۱۲۷۲۶پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۸۰۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۹پوراذریان۱۱۲۷۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۴۴۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۰پورزادان۱۱۲۶۹۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۴۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۱پورکاظمی۱۱۲۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۳۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۲تاجیک۱۱۲۷۲۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۵۷۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۳ترابی۱۱۲۷۱۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۳۴۴۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۴ترشیزی۱۱۲۶۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۸۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۵ترشیزی۱۱۲۶۷۰شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۹۳۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۶جابری۱۱۲۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۷جعفری۱۱۲۷۱۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۲۴۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۸جلیلی مهر۱۱۲۶۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۰۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۹جمشیدی راد۱۱۲۲۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۰جمشیدی۱۱۲۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۱۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۱جودکی۱۱۲۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۲چگینی۱۱۲۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۸۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۳حسام۱۱۲۷۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۲۹۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۴حسین پور۱۱۲۶۹۰آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۳۰۳۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۵حقیقت۱۱۲۲۷۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۵۷۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۶حورزان۱۱۲۷۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۶۲۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۷حیدری۱۱۲۶۳۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۷۹۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۸خانی۱۱۲۶۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۴۷۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۹خاوری۱۱۲۶۳۱کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۵۳۳۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۰خضرایی۱۱۲۶۴۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۱۴۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۱خوش بصیرت۱۱۲۷۴۷شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۰۶۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۲دوستی زاده۱۱۲۷۳۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۵۱۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۳دهقانی۱۱۲۶۴۰کمالشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۸۵۴۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۴رازانی۱۱۲۶۴۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۱۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۵رحمانی۱۱۲۶۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۲۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۶رحیمی۱۱۲۷۴۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۸۶۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۷رستگاری۱۱۲۶۶۰آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۶۷۸۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۸رشیدی۱۱۲۶۸۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۴۳۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۹روزبهبروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۹۵۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۰رئیسی سرتشینزی۱۱۲۷۹۹شلمزار۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۴۹۱۸۸۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۱سالکی فرد۱۱۲۷۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۲سلیمان زاده۱۱۱۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۶۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۳سلیمانی۱۱۲۸۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۱۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۴سیف الهی۱۱۲۶۶۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۳۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۵شریفی۱۱۲۶۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۵۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۶صادقی۱۱۲۷۰۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۰۴۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۷صالحی۱۱۲۶۹۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۲۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۸صبحی۱۱۲۲۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۹صفری۱۱۲۶۹۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۷۷۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۰طهماسبی۱۱۲۲۹۴فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۵۴۰۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۱عاطفی۱۱۲۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۲۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۲غلام زاده۱۱۲۶۶۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۳۰۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۳فرشیدیان۱۱۲۲۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۴فیرزوابادی۱۱۲۶۳۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۷۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۵قریشی۱۱۲۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۶قلندری۱۱۲۷۴۲بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۷۵۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۷کریمپور۱۱۲۷۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۹۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۸کلانی۱۱۲۶۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۰۰۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۹لقایی زاده۱۱۲۲۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۶۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۰محمدخانی۱۱۲۸۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۷۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۱محمدی۱۱۲۶۴۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۳۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۲محمودیان۱۱۲۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۰۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۳مختاری۱۱۲۶۲۶خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۰۲۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۴مداح۱۱۲۶۸۴میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۰۸۲۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۵مرادیان۱۱۲۶۵۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۸۹۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۶مشکاتی۱۱۲۶۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۹۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۷مظفری۱۱۲۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۶۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۸مقامی۱۱۲۶۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۱۱۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۹ملکی۱۱۲۶۴۴کاشمر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۴۵۷۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۰منصوری۱۱۲۶۲۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۸۷۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۱موسوی۱۱۲۶۴۵قیدار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۵۹۶۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۲مولایی۱۱۰۶۹۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۲۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۳میرافتاب۱۱۲۶۳۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۷۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۴میرزاقایی۱۱۲۷۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۲۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۸۵میرکهنوج۱۱۲۶۸۸جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۰۷۶۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۶نجفی۱۱۲۶۶۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۲۳۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۷نصوحیان۱۱۲۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۸۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۸نظری۱۱۲۲۹۲دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۵۴۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۹نعیمی۱۱۲۷۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۹۰۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۹۰نقی پور۱۱۲۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۱نمازی۱۱۲۷۰۰نهبندان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۶۸۸۰۹۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۲ولیزاده۱۱۲۷۳۱نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۷۶۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۳هاشمی۱۱۲۶۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۱۲۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳