دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعلاییبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۸۲۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲الهام صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۲۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳پدرام حافظانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۷۱۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۵ترانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶راضیه طیبیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۶۹۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۷رفیعیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۳۸۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۸زهرا عرب سرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۹زینب اعظمیمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۴۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰سارا جودکیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۵۹۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۱سارا عبد الحسینیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۰۴۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۲سجاد منصوریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۲۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۳سعید بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۵۳۷۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۴طهورا حیدریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۰۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۵علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۱۷۳۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۶غزاله اجلی رادشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۴۵۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۷فاطمه اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۸فاطمه غفاریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۱۷۱۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۹فتانه حسینیانجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۹۴۸۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۰فروغ یار اللهیکیش۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۰۹۹۰۵۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۱فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۷۴۸۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۲کمال فرحی فرهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۹۷۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۳مائده ابراهیم پوربادرود۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۱۴۱۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۴محمد طوبیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۰۹۷۹۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۵مرتضی شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۰۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۶مرجان پور سعیداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۳۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۷مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۸مریم خدا شناسمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۸۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۹مریم رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۳۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۰معصومه طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۲۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۱ملیحه شهیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۲ملینا ورعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۳موهبت فیروز مندانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۰۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۴مهرنوش اعظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۵میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۰۹۸۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۶نفیسه اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۷نگین ذاکریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۶۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۸نیر فریدیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۱۵۹۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۹ونووس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۹۰۰۱۲۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۳