دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارغوان کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۹۴۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۳الهام قدیامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۴بهارک اکبریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۵ترابی نیاپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۳۱۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۶زهرا امیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۷سپیده رمضانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۴۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۸سحر داوودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۹۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۹سقرا عاسمیمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۳۵۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۰سما صابرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۹۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۱سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۹۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۲سمیه صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۸۶۶۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۳سولماز احمدیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۵۰۳۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۴سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۸۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۵طاهره امجدیایوان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۴۳۲۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۶طیبه معظمارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۲۶۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۷عاطفه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۹۵۶۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۸عسگر جباریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۱۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۹علیرضا پوست فروششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۰فاطمه بهجتیاردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۱۴۶۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۱فاطمه خلیجیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۲فاطمه رحمانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۰۱۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۳فاطمه سعیدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۹۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۴فاطمه شایگان فررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۶۰۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۵فاطمه منتظریزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۲۰۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۶محمد احمد نسبتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۷مریم ابراهیم زادهنطنز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۷۹۱۷۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۸مژگان سامانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۹موسی همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۳۰مهین میانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۷۱۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۳۱نسرین عابدیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۶۳۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۳۲هانیه قاسمیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۶۰۰۰۸۰۰۵۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۰