دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۱۱۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۱۷۲۵۸۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۱۷۳۰۸۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۵۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۱۷۲۹۶۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۴۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۵۱۷۲۹۹۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۶۱۷۳۰۹۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۷۱۷۳۰۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۱۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۸۱۷۲۹۷۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۹۱۷۳۰۵۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۰۱۷۳۱۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۱۱۷۳۰۹۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۲۱۷۲۹۷۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۳۱۷۳۱۱۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۴۱۷۳۱۰۱داراب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۴۹۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۵۱۷۳۰۹۲زرقان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۳۳۷۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۶۱۷۲۹۷۳اردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۲۴۷۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۷۱۷۳۱۰۷شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۸۱۷۳۰۱۱شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۰۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۹۱۷۳۰۵۰شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۹۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۰۱۷۳۰۵۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۱۱۷۳۱۰۸اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۷۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۲۱۷۳۰۸۲اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۳۱۷۳۰۷۷اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۴۱۷۲۹۷۴اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۴۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۵۱۷۳۱۰۴ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۳۶۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۶۱۷۳۱۰۶زاغمرز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۲۲۹۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۷۱۷۲۰۲۱تنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۱۹۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۸۱۷۳۰۸۶کیاشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۰۹۱۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۹۱۷۳۰۹۱رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۹۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۰۱۷۳۱۱۰آستارا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۸۵۲۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۱۱۶۲۷۹۹مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۲۱۷۳۰۸۴مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۳۱۷۳۰۸۸اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۵۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۴۱۷۲۸۵۵بهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۴۰۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۵۱۷۳۰۹۶همدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۳۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۶۱۷۳۰۹۷بجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۲۴۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۷۱۷۳۰۸۱بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۱۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۸۱۷۲۹۷۶کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۰۳۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۹۱۷۳۱۰۲یاسوج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۹۰۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۰۱۷۳۱۱۷گرمی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۸۳۵۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۱۱۷۳۰۵۲مهدیشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۷۰۸۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۲۱۷۳۱۰۰فردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۶۲۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۳۱۷۳۱۱۳تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۵۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۴۱۷۲۹۷۲ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۴۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۵۱۷۲۷۹۷گرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۳۶۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰