دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه اسماعیلیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۲۹۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲الهه محروقینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۴۶۶۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳امل البنین باطنیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۹۶۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۴امیر علی زین العابدینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۵انسیه عزیزیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۶۷۳۷۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶بهاره نوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۸۷۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۷پریا شریفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸حامد گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹حسیم جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۰حسین علی مهرآورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۱روزا عباسیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۳۸۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۲سائده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۳سبحانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۶۹۸۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۴سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۸۷۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۵شبنم طالبعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۶علی اکبر فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۲۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۷فاطمه مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۶۴۶۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۸فاطمیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۰۱۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۹فائزه میریورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۷۳۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۰فرانک نیک روهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۶۲۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۱فریده عبد اللهیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۵۷۱۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۲فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۳۵۱۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۳کریم نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۱۰۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۴کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۲۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۵گلنوش شاهرخیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۱۱۸۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۶لیلا کوشکیسرپل ذهاب۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۰۱۴۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۷مژده جساسدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۸۵۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۸معصومه ابوالحسنینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۴۴۹۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۹مهدی موسویبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۱۴۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۰مهران نعمتیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۰۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۱نادره هادیانسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۷۹۷۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۲نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۹۴۶۱۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۳نوید نوریرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۶۸۲۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۴نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۹۱۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۵وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۶۴۸۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۶هانیه فلاحکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۷۵۰۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۷هدایت صمدیهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۵۹۳۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۸هیوا سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۱۵۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۹یوسف شقاقیاهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۶۰۰۰۸۷۳۴۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۰