دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اثنی عشری۱۱۴۹۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۴۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲باطبی۱۱۵۰۰۰فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۸۹۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳بیات۱۱۴۶۹۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۵۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴پاکروان۱۱۴۸۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵پژند۱۱۴۸۸۹فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۵۵۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶جباری۱۱۴۸۵۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۷۲۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۷جلال وندی۱۱۴۸۷۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۲۸۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸جمشیدیان۱۱۵۰۱۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۲۸۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۹جهانی۱۱۴۹۷۶جعفر آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۳۸۴۵۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۰خاکی نهاد۱۱۴۸۹۳بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۴۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۱خرم۱۱۴۷۷۷ری۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۱۴۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۲داودی۱۱۴۸۷۷سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۸۱۲۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۳دشتیاری۱۱۴۹۹۵هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۶۵۴۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۴ربیعی چافی۱۱۴۸۶۳چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۶۰۳۰۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۵رحیمی منش۱۱۴۸۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۶رشیدی کهره۱۱۴۹۶۹ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۸۹۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۷رضایی۱۱۴۹۶۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۶۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۸رفیعیان۱۱۴۸۸۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۶۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۹روشن۱۱۳۳۳۰آبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۹۳۵۷۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۰روشن۱۱۴۹۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۱۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۱زواری مقدم۱۱۴۹۷۴طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۰۹۸۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۲شاکرین۱۱۴۸۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۱۳۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۳شاهدادی۱۱۴۸۵۰نجف شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۶۰۱۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۴شفیعیان۱۱۴۸۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۰۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۵شیرازیان۱۱۴۸۵۹قم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۹۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۶صلواتی۱۱۴۸۵۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۷۳۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۷عسگریان۱۱۴۸۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۹۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۸عفتی۱۱۴۸۹۹ری۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۷۱۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۹علی محمد زاده۱۱۵۰۰۲گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۱۰۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۰غلام نیای مقدم۱۱۴۸۸۳صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۴۳۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۱فلاح۱۱۴۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۲فولادوندی۱۱۴۹۰۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۹۳۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۳قربانی۱۱۴۸۹۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۰۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۴قربانی۱۱۵۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۵۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۵قلیخانی۱۱۴۸۲۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۲۶۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۶قمشه۱۱۴۸۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۹۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۷کارخیران۱۱۴۸۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۴۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۸گرامی۱۱۴۹۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۹گنجی۱۱۴۹۹۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۸۹۸۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۰گوهریان۱۱۴۸۶۱عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۷۱۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۱محمدی۱۱۴۹۱۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۳۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۲مختاری۱۱۴۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۲۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۳مرادی۱۰۹۷۰۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۶۲۹۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۴مردیها۱۱۴۸۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۰۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۵مزینانی۱۱۴۸۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۶معینی۱۱۴۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۷مهراسا۱۱۴۹۷۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۷۰۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸نائلی۱۱۴۹۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۵۶۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۹نجفیان۱۱۴۸۷۳کنارک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۱۲۹۵۰۹۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۰نوفر۱۱۴۸۷۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۶۱۳۳۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۱هادی نژاد۱۱۴۸۹۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۸۹۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۲هدائیان۱۱۴۸۷۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۳۰۳۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۳یونسی۱۱۴۸۹۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۶۰۰۹۴۵۱۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۰