دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۳۶۶۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲اعظم گلچینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳اکرم تسبیحیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۸۷۶۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴الف کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵الناز اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۶الناز حسینیازنا۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۱۸۶۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۷الهام ضیائ پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۰۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۸الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۱۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۹آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۱۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۰آوا فقیهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۸۴۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۱آیدا خضریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۴۷۵۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۲باران ذهره ونداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۳۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۳بهاره حسن قلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۴بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۶۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۵بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۶پدرام عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۷رویا طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۴۵۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۸زهرا رحیمینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۷۸۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۹زهره داور زنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۰سارا احمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۱سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۳۱۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۲سارا مکانیکهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۴۹۶۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۳سامره اسد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۸۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۴ستاره میلانیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۴۸۵۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۵سمیرا تاج میر ریاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۲۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۶سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۷صدف شعیبمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۹۷۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۸طاهره حاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۹عارفه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۰عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۶۴۸۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۱علیرضا دانشورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۲فاطمه خشنودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۳فرحناز رضا پورمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۷۷۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۴فرحناز مصدقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۵فرزانه قمشی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۶فرناز دوماریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۵۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۷لیلا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۷۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۸لیلا حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۲۰۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۹مائده الیاسیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۶۸۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۰مجتبی آقاییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۵۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۱مجید کیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۲محمد زرگر صفانصیرآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۹۷۱۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۳محمد صادق دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۴۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۴مرضیه هزارهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۴۳۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۵مریم احسانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۴۶۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۶مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۹۵۱۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۷مریم آذریونتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۸مریم حجرتیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۲۲۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۹مریم خسرویرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۸۴۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۰مریم قدمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۱مهسا باغ خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۲مهسا محسن پوربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۵۰۲۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۳ندا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۷۰۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۴نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۶۴۰۰۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۵نیره بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۶۰۰۱۹۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۰