دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۶۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳اویس جغطاییتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۰۲۹۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴اهورا محمد زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۵آرش اسکندریخمین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۸۷۳۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶آزاده فرهمندیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۴۸۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۷پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۸پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۲۰۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۹ترنم ابهریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۰ثمین بابازادهماکو۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۶۵۲۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۱حامد باقریدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۹۱۰۵۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۲خنیفه معتمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۳رقیه رهبر ماشینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۳۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴رویا مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۵ریحانه کریمانیکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۹۲۰۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۶زهرا اقبالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۴۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۷سارا عرفانی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۵۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۸سما ساسان پورهرسین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۴۱۲۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۹سمیه صفریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۶۵۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۰سهیل بصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۱عاطفه سلیمانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۰۱۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۲عاطفه لطفیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۳۳۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۳علیرضا شفیعی پورمحلات۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۷۵۶۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۴فاطمه خورشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۵فاطمه سادات شریعتیعلی آباد(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۴۹۵۲۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۶فاطمه سعیدیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۲۴۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۷فاطمه قاسمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۴۸۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۸فاطمه کلانتریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۹فاطمه مسعودیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۳۷۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۰محسن جمشیدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۵۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۱محمود رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۷۹۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۲مرضیه رحیمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۵۱۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۳مریم علیرضاییدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۹۰۳۲۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۴مریم محمدی مهربندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۵۱۶۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۵مصطفی مهدویبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۱۸۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۶معصومه گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۷ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۸مهدیه بدتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳۹مهرنوش ابراهیمی نژادشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۹۳۴۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۰مهسا رحیمیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۱مینا جاویدداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۶۸۹۳۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۲نسیم وشاهیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۹۲۵۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۳نگین شعبانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۴هاجر الهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۸۷۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۵یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۱۰۰۰۷۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۰