دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۴۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲اعظم جعفریلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۲۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳اعظم سجادیانفردوس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۴۶۲۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴آتنا هادویقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۷۹۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۵آیسان دهنوردتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۶بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۴۷۳۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۷بهار فتاحیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۳۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۸بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۹پارسا تقی زادهبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۲۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۰پیمان شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۱حانیه اعجازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۲حمید جنابیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۲۱۷۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۳خدیجه انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۴داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۵۱۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۵دیانا سلیمیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۸۴۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۶رها شاهلوآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۹۹۷۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۷زهرا افضلیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۵۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۸زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۰۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۹زهرا عباس نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۳۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۰زهرا عطایی مقدمقاسم آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۴۱۷۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۱زهرا فیض اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۹۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۲زهرا میمندیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۷۰۳۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۳زهره لطیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۴زینب نوروزینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۴۲۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۵سحر پرتوی دیلمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۶سحر شریفی اسدیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۶۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۷سوگند الله مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۸سیده کوثر سیدیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۵۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۹علی فاضل پورخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۴۹۶۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۰فاطمه اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۱فاطمه پور قلیقیامدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۶۲۷۱۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۲فرخنده بهمنیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۱۱۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۳مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۳۳۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۴محسن کیانفرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۰۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۶مرجان سعادتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۷مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۹۵۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۸مریم بهشتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۴۵۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۹مریم حشمتیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۶۱۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۰مریم عباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۹۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۱مریم یگانهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۷۴۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۲معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۸۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۳میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۷۱۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۴نرگس سبزیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۰۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۵نسیم زادوردیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۶۱۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۶نعیم افضلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۵۸۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴۷نفیسه همیشه بهارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۲۰۰۰۴۸۹۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۰