دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اطهره دهقانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۵۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲اعظم صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۳۶۶۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۰۰۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴الهه صلاحیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۴۱۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵آتنا دوست محمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۲۴۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۶پریسا صالحیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۷۹۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۷پریسا غلاوندیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۴۳۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۸ثمره مراد رضاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۳۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۹رحیم حسن زادهدستناء۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۶۵۱۸۸۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۰رویا شکریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۹۷۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۱رویا نیک نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۲ریحانه مقتداییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۶۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۳زلیخا علیزادهرحیم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۱۰۵۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴زهرا اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۲۹۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۵سپیده حیدریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۲۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۶سحر اشرفیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۶۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۷سحر فریدییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۱۸۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۸سعید طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۹سقرا قهرمان زادگانمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۸۰۷۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۰سمانه سماییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۱۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۱سمانه ناظمیانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۳۴۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۲سمیرا رضا زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۵۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۳سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۴سیامک حسن پورآستارا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۹۷۳۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۵سیدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۳۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۶شبنم رمضانیانآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۳۴۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۷شراره ابراهیمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۹۶۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۸شکوفه ملکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۱۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۹شهرزاد کیوان نسباصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۵۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۰طاهره شهروزیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۱۷۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۱طناز اکباتلانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۰۳۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۲فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۳فاطمه روزبهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۴فاطمه سروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۳۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۵فاطمه صمدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۲۷۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۶فاطمه فاضلفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۴۴۲۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۷فاطمه گوهر نژادامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۴۶۹۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۸فرشته رستمیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۷۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۹قربانیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۲۰۱۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۰لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۸۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۱محمد عزیزیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۸۴۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۲مرجان زاهدیانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۰۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۳مریم امیری فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۸۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۴مریم قنبریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۰۱۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۵مژگان جمالیشرودان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۳۹۰۸۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۶معصومه قربانیآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۵۸۳۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۷مهسا مسائلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۸نادیا محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۹نرگس زهره وندهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۹۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵۰نیلوفر دهقانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵۱یاسمن اسلامی نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰