دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ام البنین باطنیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۵۶۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۲آقاجانزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۳بابک مهدویمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۸۹۳۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۴رضیه ورداسیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۸۶۷۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۵سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۱۴۹۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۶سمیه جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۴۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۷سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۶۸۳۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۸صبا شهریمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۰۴۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۹غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۰فرحناز پور ابراهیمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۸۸۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۱فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۳۰۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۲کوثر رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۸۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۳مختار کشاورزینور آباد (فارس)۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۷۷۶۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۴ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۳۰۰۰۹۲۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۹