دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز زائریکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۹۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۴۸۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳الهه چاپاتیماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۲۳۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۴پانته آ آزاد مهرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵جمیله قادریسقز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۷۲۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۶جواد علیدوستهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۳۳۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۷حسین جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۸حمیده صداقتبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۶۲۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۹راضیه ده ببورهنهاوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۱۷۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۰رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۱۰۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۱ریحانه شهناززیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۲سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۱۰۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۳عطیه صفاریقزوین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۴۷۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۴فاطمه دلجوتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۱۰۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۵فاطمه سادات کسائیانمهدیشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۰۰۱۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۶فهیمه مهدی پوررشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۷گیتا عبد اللهیاهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۰۹۸۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۸مرضیه بختیاریمامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۷۸۷۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۹مریم شکوریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۰معصومه سادات علویقم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۷۹۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۱مهسا قراقوزلوبهار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۲۱۵۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۲مهناز گوهریفریمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۵۲۴۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۳نوید صحبت زادهخلخال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۳۷۳۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۴نیلوفر محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۸۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹