دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اختریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۷۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳افسانه محمدیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۷۴۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴الهام صلواتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۶۳۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۶پوریا رضایی نژادبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۱۱۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۷حسینیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۲۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸خدادادکلیبر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۶۶۹۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۹رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۳۴۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۰رویا طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۳۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۱زیبا فکوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۰۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۲ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۳ستایش علی مرداناراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۴۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۴سمیرا لطیفینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۴۴۲۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۵سمیرا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۶سودابه ابراهیمیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۴۰۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۷سیما ظاهری-چایپارهقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۸۳۱۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۸صغری باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۹صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۵۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۰عطیه اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۱علیرضا فریفتهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۱۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۲فاطمه باقر زادهقم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۲۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۳فاطمه رضاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۲۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۴فائزه سخیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۳۸۶۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۵فرزانه مبارکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۹۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۶فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۲۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۷فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۸کبری قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۹کوثر بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۸۳۷۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۰لیلا آذریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۱لیلا حیدر نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۲لیلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۳مجتبی علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۴محبوبه کوچک زاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۶محمد راد مهراراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۵۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۷مرجان جاذبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۸مرضیه قوتشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۰۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۹مریم امیری فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۶۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۰معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۳۴۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۱معصومه کوهیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۷۱۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۲مهتاب غلامیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۹۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۳مهری جلیل زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۸۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۴مینا قانعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۵۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۵مینا محدثیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۱۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۶نازآفرین کریمییچمگردان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۶۴۸۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۷ندا زید ابادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۰۹۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۸نرگس آزادیایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۵۶۶۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۹وحیده داراییاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۴۹۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵۰وحیده شاطریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۱۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵۱هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹