دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ تا ۲۲ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد ازوجیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۲۰۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲اعظم اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۳۱۴۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۴۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴الهام کفراشکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۸۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۷۷۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶املبنین پوریاریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۴۳۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷انصاریرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۳۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸آرزو نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۵۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰بهاره سهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱بهنوش نیک بختزاغمرز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۶۷۴۱۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۲بیتا طاهر خانیتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۵۸۰۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۳پریسا اسپوتینکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۹۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۴پریسا آهنکریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۴۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۵پریسا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۶جمیله یوسفیسده۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۵۱۰۷۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۷حمید خدرسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۵۱۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۸خالد احمد پناهسقز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۱۹۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۹دارا بهرامیخانه زنیان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۴۵۲۷۱۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۰راژان خسرویمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۳۴۶۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۱رامک قراییرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۲۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۲رضا جمشیدیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۷۳۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۳رضوان رجبیاناراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۸۷۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۴رقیه ایاغرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۱۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۵روح انگیز درزنرویدر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۱۹۷۷۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۶روژان درخشانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۷زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۸۹۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۸زهرا ایمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۹زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۰۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۰زهرا محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۵۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۱زهره کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۲زهره محمودیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۴۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۳زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۰۴۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۴زینب شیخلوییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۷۰۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۵سارا سعیدی نیاشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۴۱۸۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۶سارا عسگریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۷سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۲۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۸سارا نیاورانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۹سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۶۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۰سحر رحمانیانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۲۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۱سحر صالحیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۳۱۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۲سروه یاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۶۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۳سعیده بنکرهملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۷۳۴۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۴سعیده محمود آبتادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۸۰۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۵سلوا خجستهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۶سما انتظارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۷سمانه امیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۱۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۸سمانه صفرینوشین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۲۲۰۵۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۹سمیه ساکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۰سولماز محمدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۲۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۱سید علی احمدیازنا۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۰۸۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۲شهناز شهدوستشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۳شیما ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۴صدیقه میریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۵طاهره غفاریلشت نشاء۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۵۲۵۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۶طاهره کلانتریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۷۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۷طهمینه طیبیبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۹۹۲۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۸عارفه صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۶۶۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵۹عاطفه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۳۶۳۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۰عاطفه لطفیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۶۹۵۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۱عباسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۴۲۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۲عبداللهیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۹۴۱۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۳علیرضا سلطان محمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۱۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۴فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۵فاطمه پاسبانیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۲۴۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۶فاطمه حامدیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۷فاطمه خسرو پورلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۶۸۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۸فاطمه دریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶۹فاطمه رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۰فاطمه شیخ داد زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۸۶۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۱فاطمه صفریاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۶۸۶۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۲فاطمه کریمیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۳۵۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۳فاطمه گلشکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۹۱۰۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۴فائزه بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۵فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۷۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۶فرخ عبدیخلخال۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۱۳۵۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۷فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۲۲۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۸کشاورزیانداراب۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۰۸۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۹لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۶۴۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۰مائده منصوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۰۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۱محدثه عاشور پورحویق۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۷۱۷۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۲محدثه کشاورزفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۸۵۱۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۳محمد ممیزییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۶۵۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۴مرضیه احمدی فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۵مرضیه کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۶مرضیه نجاریچادگان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۱۵۶۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۷مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۹۵۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۸مریم بابوییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۹۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۹مریم بختیاریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۵۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۰مریم رستم پورجهرم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۶۱۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۱مریم زائریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۲مریم عمرانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۸۴۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۳مریم قنواتیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۰۵۹۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۴مطهره نظام دوسترودبار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۳۱۸۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۵معصومه شرفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۶معصومه شیخلرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۹۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۷مهرداد میرچابهار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۱۲۷۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۸مهری لطفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۹۹مهسا اسد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۰مهسا بهنامتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۴۹۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۱مهسا رحیمیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۲مهسا عباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۳مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۵۱۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۴نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۸۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۵ناهید رمضان پورکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۶۱۰۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۶نجمه زارع فردشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۲۸۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۷ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۰۵۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۸ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۴۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰۹نسرین جلالیکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۷۶۲۷۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۰نگین دانش پژوهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۱نیر ایمان پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۱۵۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۲نیره بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۳نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۴ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۴۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۵هانیه الههیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۰۹۰۹۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۶هانیه قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۲۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۱۷همه ناز مرتضویشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۹۰۰۱۳۲۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۳