دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۳۴۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲احمد خانپور۱۱۴۸۰۹مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۳۹۸۸۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳اردبیلیان۱۱۴۸۲۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۲۵۹۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴امینی۱۱۴۸۳۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۸۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵انحصاری۱۱۴۷۰۳کوهبنان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۴۳۷۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۶بابایی۱۱۴۸۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۷بزرگی۱۱۴۸۱۶لشت نشاء۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۱۲۸۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۸بیگی۱۱۴۸۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۷۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۹جمال۱۱۴۸۰۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۶۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۰چدنی۱۱۴۷۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۳۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۱حاجی بابایی۱۱۴۷۷۳نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۷۷۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۲حسینی۱۱۴۹۱۹قم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۴۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۳حمزه نزادی۱۱۴۸۲۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۳۲۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۴خاکی۱۱۴۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۵خانعلی۱۱۴۷۱۱آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۴۹۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۶دادگر۱۱۴۸۴۳ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۲۸۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۷داودی۱۱۴۸۰۸سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۵۳۰۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۸راحتی۱۱۴۸۳۴نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۶۴۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۹رخش بهار۱۱۴۸۱۳قوچان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۹۶۴۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۰زادگان خواجه۱۱۴۸۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۵۱۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۱سلیمانی۱۱۴۸۴۹کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۳۹۹۷۸۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۲شاه محمدپور۱۱۴۸۴۷ملارد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۱۶۹۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۳شاهدادی۱۱۴۸۴۸نجف شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۷۴۰۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۴شبانی۱۱۴۸۳۱زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۵۰۶۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۵شریفی۱۱۴۸۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۱۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۶شفیعی۱۱۴۸۴۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۴۸۱۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۷شیبانی۱۱۴۸۲۱قم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۸۴۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۸شیبانی۱۱۴۸۴۶دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۹۷۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۹صالحیسیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۳۳۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۰صالحی ابرقویی۱۱۲۶۳۹تفت۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۰۳۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۱صبوری۱۱۴۴۵۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۶۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۲صفدری۱۱۴۸۳۲نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۳۸۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۳صمدی۱۱۴۷۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۴فومنی۱۱۴۸۳۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۲۵۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۵قائمی طلب۱۱۴۶۷۳تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۶۵۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۶قورناوی۱۱۴۵۵۸خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۱۷۴۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۷گودرزی۱۱۴۷۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۳۹۶۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۸گودرزی۱۱۴۷۰۹سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۳۹۴۰۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۹محبعلی۱۱۴۸۱۵لطیفی۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۴۱۰۷۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۰محمدی۱۱۴۷۷۸طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۳۹۷۲۹۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۱مرادی۱۱۴۶۹۲بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۸۸۸۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۲مرجانی۱۱۳۸۸۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۷۱۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۳معتمدی۱۱۴۸۱۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۵۸۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۴مغرور۱۱۴۷۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۵مقدس زاده۱۱۴۲۵۲زرند۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۲۹۶۱۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۶ملکی۱۱۴۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۷مهدی زاده۱۱۴۸۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۸میرزایی۱۱۴۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴۹میری نژاد۱۱۴۷۷۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۳۹۵۲۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۰نبوه۱۱۴۸۴۵درگز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۰۹۳۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۱نقاده۱۱۴۸۳۹کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۷۹۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۲نقوی۱۱۴۸۲۲آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۰۰۴۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۳یارعلی۱۱۴۷۳۶قروه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۴۶۲۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۴یزدانی۱۱۴۸۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۵۰۰۴۱۳۹۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۹