دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسعدیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۲۴۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲اعظم عزیزیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۷۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۸۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۶۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۵آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۵۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۶آسیه حلاجمیناب۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۳۷۶۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۷بهار کشاورزتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۸ریحانه علی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۹زهرا زارعیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۳۰۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۰زهره صدراییکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۰۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۱ساوجاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۰۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۲سمیرا محمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۲۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۳سولماز طالبیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۹۴۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۴سونا مسکینیماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۶۴۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۵سید علی حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۶شهرزاد پاشاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۷شهین چشمیدریفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۱۰۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۸شیما رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۴۸۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۹صدیقه آتش افروزگله دار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۱۶۴۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۰صدیقه آهنیخلیل شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۱۴۶۴۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۱صدیقه خداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۲صدیقه لزرجانیکتالم وسادات شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۲۵۶۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۳صفورا بنی نجاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۹۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۴عارفه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۲۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۵عبداللهیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۶۹۰۳۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۶غزاله رفیع پورنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۳۶۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۷فاطمه قربانیبابل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۳۷۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۸فاطمه کیمیاییجغتای۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۴۵۲۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۹فاطمه ناجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۱۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۰فائزه مسعودی فرکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۷۳۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۱فرحناز مژدهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۸۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۲فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۵۳۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۳فیروزه تعطیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۰۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۴لیلا خلخالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۵لیلی عادلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۸۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۶محبوبه فرج زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۱۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۷مرضیه شاکریبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۵۸۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۸مریم شبانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۲۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۹معصومه شیخ لرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۶۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۰مونا داداشیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۵۳۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۱مونا کاظمی نیااهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۷۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۲مهسا قلی خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۴۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۳مهسا کاویانینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۱۲۹۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۴میترا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۹۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۵میسره طاها نژادآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۴۷۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۶ندا مخلصسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۷۶۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۷نسرین قجاوندشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۸۸۰۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۸هلن هوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۱۰۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴۹هوروش فخرزادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۰۰۰۰۹۹۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۹