دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اختریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۲۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲الناز زلیخاییشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۶۶۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۱۸۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۰۷۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۵الهه نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۶امید اکرمیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۰۶۶۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۷آزاده متقیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۵۳۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۸آیدا غفاریدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۱۵۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۹بتول کرباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۰بهناز ذوالفغار نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۹۴۶۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۱دینا انصاری نیکشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۸۴۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۲زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۷۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۳سمانهه شکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۶۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۴سیده صفیه باقریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۵۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۵سیمین امیریمال خلیفه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۶۹۲۲۸۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۶سیمین محمد زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۳۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۷شراره منزویبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۷۲۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۸صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۶۷۲۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۹صدف بدیع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۰طاهره شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۴۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۱طاهره نیکو سخنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۲علی تتراتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۳غلامرضا امینیخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۸۷۱۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۴فاطمه باشتنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۵فاطمه فقیهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۳۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۶فاطمه فلاحیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۱۵۹۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۷فرشته سعیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۶۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۸لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۳۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۹لیلا روزبهانیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۶۸۹۷۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۰محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۴۴۴۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۱محبوبه خسرویزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۲۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۲محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۳مرضضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۷۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۴معصومه جعفر پورمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۴۱۸۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۵معصومه شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۶مونا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۱۰۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۷مهدی خلیلیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۹۵۱۸۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۸ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۰۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۹ندا گرانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۸۲۴۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴۰نیلوفر علمیآشتیان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۷۱۴۰۳۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴۱وحید علی پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۵۰۰۰۷۶۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۹