دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ و ۱۸ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما قربانیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۷۷۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲اکرم صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳الهام طلاوریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۸۰۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴امیر حسن جوادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۹۱۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵امیر دامن خشکاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۷۳۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶آتنا عرب احمدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۲۸۱۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۷بهار فیضی پورمراغه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۸۴۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۸بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۹پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۰پریسا اشتریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۱جبلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۲حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۳دانیال سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۲۷۴۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۴راضیه دیوان پوربوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۲۶۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۵رامین محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۳۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۶رکسانا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۷رویا رازنهانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۵۵۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۸زهرا آقا شاهیاردستان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۲۸۶۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۹زهرا حسینینور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۶۹۳۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۰زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۹۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۱زهرا لکتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۲زهره قانعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۲۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۳زینب شادمانرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۳۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۴ستاره احمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۵سحر ماه رویانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۵۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۶سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۷سمیه داستانیملارد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۳۹۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۸سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۹سیما سروریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۱۴۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۰شهین کناربروژیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۳۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۱شیرین افضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۲صالحه سمیعیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۰۱۲۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۳صغری زارع صادقاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۱۷۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۴صفورا امیریزاهدشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۵۴۱۷۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۵عادله رضا زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۰۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۶عصمت طالع زاریمینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۲۵۹۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۷عطیه چیذریپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۶۴۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۸عطیه خاکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳۹علیرضا رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۳۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۰عمانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۱فاطمه امیدقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۵۷۶۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۲فاطمه صفریدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۹۳۱۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۳فاطمه علیرضاییزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۰۶۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۴فاطمه فاضل مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۵فرناز اکبریشازند۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۸۹۷۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۶فریبا صاحباریری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۴۲۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۷فریبا مقصودیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۸قلاونداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۹۵۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴۹کامورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۴۵۶۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۰متین رحیمیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۲۹۶۱۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۱محبوبه قسابیانساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۷۶۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۲محدثه اشرفیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۶۶۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۳مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۶۱۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۴مرضیه محمودیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۲۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۵مریم اعتمادیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۶مریم فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۴۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۷مریم ندیمهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۲۸۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۸مریم نصیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۱۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵۹مطهره سادات عباسیکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۶۹۰۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۰معصومه پرویزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۱مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۶۵۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۲مهرناز ابوطالبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۳مهسا پرهیزکاررشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۷۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۴مهکام محبیمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۰۷۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۵میترا زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۹۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۶نازآفرین کریمیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۱۹۳۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۷ندا روحیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۵۵۷۳۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۸نیلوفر افشار منشجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۳۴۹۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۹وحید بور بورورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۷۲۳۹۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۷۰همتا حمزه علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۸۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۷۱یاسر کریمیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۵۵۰۰۱۴۰۳۵۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۹