دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ و ۱۸ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیلی۱۰۴۳۵۱قاین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۱۴۲۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲افطسی۱۰۴۲۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳امیدی۱۰۴۳۸۸گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۳۷۰۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۴امیری۸۲۳۴۵آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۶۸۸۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۵بختیار۱۰۴۳۵۲رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۵۸۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۶پاکدامن۱۰۴۲۹۷پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۹۰۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۷پورزاهدان۱۰۴۳۷۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۴۰۰۵۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۸جعفری۱۰۴۳۷۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۸۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۹جهانگیری۱۰۴۳۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۰۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۰چوپانی۱۰۴۳۸۹جویبار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۱۶۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۱حمزه۱۰۴۲۹۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۶۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۲خالصی۱۰۴۳۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۴۱۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۳خاندانی۱۰۴۳۷۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۹۲۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۴دوستدار۱۰۴۳۸۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۸۲۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۵ذوالفاقری۱۰۴۲۸۸نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۳۸۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۶رحیمی۱۰۴۳۶۹فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۷۱۲۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۷رضائی۱۰۴۳۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۸روح بخش۱۰۴۰۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۹۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۹رهسپار۱۰۴۲۹۲تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۰۶۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۰شافعی۱۰۴۲۹۵هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۶۹۹۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۱صارمی۱۰۴۳۷۵ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۶۸۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۲طالبیان۱۰۴۳۶۷شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۲۵۰۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۳طباطبایی۱۰۴۳۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۴عباسقلی زاده۱۰۴۳۵۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۰۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۵عباییان۱۰۴۳۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۴۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۶علی یاری۱۰۴۳۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۷۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۷فیض ابادی۱۰۴۳۶۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۸قربانی ریزی۱۰۴۱۶۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۵۹۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۹کورشی زائرهمدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۴۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۰گوگونانی۱۰۴۳۸۷فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۹۲۷۵۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۱لطیفی۱۰۴۳۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۷۵۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۲نصرالهی۱۰۴۲۷۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۱۵۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۳نوروزی۱۰۴۲۹۳ایذه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۸۶۹۲۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۴یاراحمدی۱۰۴۳۸۶دورود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۳۶۷۷۵۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۵یاقوتی۱۰۴۳۶۵تیکمه داش۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۴۰۱۶۲۵۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳۶یوسفی نژادایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۳۵۰۰۴۰۲۷۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹