دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۷۴۴۴۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۱۴۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲احمدی۷۴۴۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۹۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳اخوان۷۲۳۹۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۸۰۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴ادیبی۷۴۴۵۵شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۷۷۵۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵اذربهرام۷۴۴۵۸بناب۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۰۲۲۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶اسدی۷۴۳۴۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۲۹۵۰۰۷۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷اسکندریپل سفید۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۲۱۲۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸اشرفی۷۴۴۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۰۸۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹اصغری وند۷۴۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰اصلاحی پیشه۷۴۵۰۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۱۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۱اکبرزاده۷۴۴۸۵نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۹۲۷۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۲اکبری۷۴۴۳۹گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۳۷۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۳امیری۷۴۴۸۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۶۱۷۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۴امین۷۴۲۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۵ایمانی راد۷۴۲۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۶بابایی۷۴۳۴۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۲۷۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۷بابایی۷۴۳۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۹۰۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۸برازش۷۴۴۳۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۳۴۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۹بهرامی۷۴۴۶۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۳۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۰بیسجردی۷۴۴۹۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۴۹۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۱پسنده منش۷۴۴۷۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۱۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۲تقی پور۷۴۵۱۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۵۱۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۳تنوری۷۴۴۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۴توحیدی۷۴۲۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۵جاویدمهر۷۴۴۵۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۸۸۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۶جبارپور۷۳۶۳۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۶۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۷جوانمردرودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۳۵۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۸حاجی صادقی۷۴۴۵۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۸۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۹حاصلی۷۴۴۶۲هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۲۸۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۰حسنی۷۴۲۷۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۶۹۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۱حسین خانی۷۴۵۰۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۲۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۲حسینی زاده۷۴۵۰۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۱۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۳حسینی۷۴۴۹۸قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۸۷۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۴حسینی۷۴۵۰۶بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۱۸۷۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۵حسینی۷۴۵۱۸پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۶۳۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۶حق بین۷۴۲۹۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۳۰۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۷خاتمی۷۴۰۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۳۰۲۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۸خدادوست۷۴۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۵۱۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۹خسروی۷۴۴۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۴۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۰خوشکباری۶۶۵۰۵زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۹۶۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۱دلداده۷۴۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۲رجبلی۷۴۴۶۹گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۴۶۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۳رحمتی۷۴۳۳۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۵۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۴رحیم زاده۷۴۴۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۶۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۵رحیمی۷۴۴۶۰خشکبیجار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۴۱۰۴۳۳۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۶رضایی۷۴۳۲۰دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۰۴۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۷رمضانی۷۴۳۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۸رمضانی۷۴۳۳۱رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۹۷۷۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۹زارعی۷۴۴۸۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۹۰۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۰زاهدیان۷۴۲۸۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۸۴۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۱زمانیان۷۴۳۳۶نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۶۴۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۲سلطانی۷۴۴۰۲قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۹۲۷۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۳سلیمان نژآد۷۴۴۰۰الوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۵۸۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۴سلیمی فرد۷۴۴۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۶۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۵سهرابی۷۴۴۸۹همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۹۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۶شجاع۷۴۳۲۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۸۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۷شیرازی۷۴۵۱۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۹۴۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۸شیرکوهی۷۴۴۸۲تفت۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۵۶۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۵۹صادقی۷۴۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۰صالحی۷۴۳۸۳میامی-سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۵۴۷۰۳۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۱صالحی۷۴۴۵۴قم۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۳۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۲طاوسی۷۴۲۷۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۵۹۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۳طغرایی۷۴۴۴۷نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۲۶۲۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۴طیبی۷۲۶۷۶بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۰۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۵عالی زاده۷۴۵۱۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۴۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۶عبدالهی۷۴۴۴۹بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۷۱۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۷عبدی۶۴۳۴۳ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۹۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۸عرب۷۴۴۹۵قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۲۷۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۹عطروش۷۴۵۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۰علیپور۷۴۴۹۱رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۳۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۱غلامی۷۴۴۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۷۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۲فدایی۷۴۵۱۳خواف۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۰۶۰۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۳فراهانی۷۴۲۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۴فرجی۷۴۳۵۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۹۳۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۵فرخی۷۴۴۴۴بلورد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۸۹۵۷۸۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۶فرهمند۷۴۴۶۷ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۳۸۲۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۷فکور۷۴۴۷۹بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۱۷۲۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۸قاسمی۷۴۴۵۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۸۲۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۷۹قرنی۷۴۵۰۹امیریه-سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۰۹۳۵۰۳۶۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۰قرنی۷۴۵۰۹امیریه-سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۰۸۵۰۳۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۱قلی پور۷۴۴۵۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۷۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۲قلی زاده۷۴۳۲۸میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۱۰۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۳کارگشا۷۴۵۱۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۳۳۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۴کاظمی۷۴۴۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۲۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۵کاکاکوند۷۴۳۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۶کریمخانی۷۴۵۱۲خوی۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۴۹۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۷کریمی۷۴۴۳۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۸۶۰۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۸گلدانی۷۴۳۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۳۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۹گلسفیدی۷۳۶۲۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۷۶۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۰گلشن۷۴۵۱۷ساوه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۷۳۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۱گوهری۷۴۴۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۶۲۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۲لو۷۴۳۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۳مالمیر۷۴۲۸۱همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۴۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۴محمدپور۷۴۲۷۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۱۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۵محمدی۷۴۲۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۲۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۶محمدی۷۴۳۴۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۰۶۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۷مددیان۷۴۴۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۰۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۸مرات۷۳۶۷۸بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۶۱۷۳۲۰۷۹۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۹۹مشایخی۷۴۴۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۴۹۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۰موسوی۷۴۳۴۰قیدار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۴۲۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۱میرزاابوالقاسمی۷۴۴۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۵۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۲میرزاده۷۴۳۵۳ارزوئیه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۰۱۶۷۷۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۳میزبانی۷۴۴۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۶۵۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۴ناجی۷۴۱۲۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۷۷۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۵نجفی۷۴۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۲۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۶نظری۷۴۳۵۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۰۱۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۷ولی زاده۷۴۳۷۰سراب۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۴۱۱۷۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۸هادی زاده۷۴۵۰۸شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۵۰۰۵۳۷۵۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۹