دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسحاقی۵۸۵۵۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۷۶۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲اسدی۵۸۵۳۵ری۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۷۴۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳اسدی۵۸۵۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۵۰۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴اسماعیل زاده۵۸۵۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۴۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵افروزه۵۸۵۴۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۸۶۷۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶اهوقلندری۵۸۵۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۷اوجی۵۸۵۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۸برهانی توانا۵۸۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۹بیات۵۸۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۰پنجه شاهیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۸۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱جاویدان۵۸۵۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۲جعفری۵۸۵۸۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۳۰۵۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۳جمالی۵۸۵۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۴جوهری۵۸۵۶۵تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۷۳۵۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۵حسن پور۵۸۵۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۹۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۶حسینپور۵۸۵۱۱ماکو۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۸۲۲۰۵۸۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۷حقیقت۵۸۵۸۱ماهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۸۵۵۳۱۸۴۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۸حودانیان۵۸۵۳۳بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۱۷۷۸۱۴۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۹خانجانی فرد۵۸۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۳۹۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۰خجسته۵۸۵۱۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۹۳۰۰۰۴۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۱رحیمیان۵۸۵۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۸۸۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۲رضائی۵۸۵۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۳رمضانی۵۸۵۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۴زارعی۵۸۵۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۳۴۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۵ساجدی۵۸۵۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۲۷۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۶سرخانلو۵۸۵۴۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۶۶۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۷سمنانی۵۸۵۷۱ساوه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۵۳۲۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۸شاکری۵۸۵۵۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۰۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۹شفعیی۵۸۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۸۱۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۰شیخی۵۸۵۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۷۱۰۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۱صمدی۵۸۵۴۸دلیجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۹۵۰۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۲ضیاپور۵۸۵۰۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۲۸۵۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۳طالبیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۴طالبی۵۸۴۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۵طاهری۵۷۷۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۴۸۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۶طاهری۵۸۵۰۷گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۱۲۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۷طلاوری۵۸۵۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۶۰۲۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۸عبدالحسین پور۵۸۴۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۶۴۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۹عسگری۵۸۵۲۷ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۰۹۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۰عطارحمیدی۵۷۷۴۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۵۵۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۱عطایی۵۸۵۵۷میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۶۱۵۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۲عظیم پور۵۸۵۳۷فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۶۵۲۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۳علی ابادی۵۸۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۰۵۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۴عینی فر۵۸۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۹۲۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۵فرارا۵۸۴۹۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۳۳۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۶فضلی۵۸۴۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۷۱۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۷فضلیتی۵۸۱۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۳۸۰۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۸قاسمی۵۸۵۳۸مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۹۸۷۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۹قهرایی پور۵۸۵۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۰۵۹۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۰کچویی۵۸۵۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۸۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۱کیادربندسری۵۸۵۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۲گل دوست۵۸۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۳۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۳لجرانپور۵۸۵۴۳گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۷۲۲۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۴مانیان۵۸۵۳۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۰۷۰۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۵متقی۵۸۵۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۶۰۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۶مصدری۵۸۵۵۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۷۷۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۷مقدم۵۸۵۵۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۵۰۰۰۷۵۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۸ملکوتی۵۸۵۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۹مهدی زادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۲۶۲۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۰موسوی۵۸۵۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۱میرزایی۵۸۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۲نصرابادی۵۸۵۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۳نعمت الهی۵۸۴۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۶۹۴۹۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۴وثوقی۵۸۵۴۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۱۴۰۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۵وکیل فرجی۵۸۵۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۵۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۶یوسفی۵۸۴۵۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۴۰۰۷۴۰۰۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸