دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ و ۱۷ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه طلاوریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۵۰۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲آزاده ابریشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۱۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳پریماه نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴تانیا موسوینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۱۵۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵حسین محرابیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۲۹۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۶حسین منصوریدلیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۱۴۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷راحله اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸رامین محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۹رویا غلامیانورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۸۳۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۰زهرا حیدریگلبهار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۹۰۰۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۱زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۸۶۹۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۲زهرا کیانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۳زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۴۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۴سپیده زمان پورساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۰۸۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۵سپیده هدایت زادهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۶سعیده سلیمانیگرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۲۰۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۷سلاله شریفینوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۹۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۸سودابه کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۵۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۹سهیلا بهرامیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۴۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۰صدیقه عبدلینطنز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۵۷۳۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۱طاهره بار فروشرودسر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۸۰۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۲طلعت اسد الله زادهشیروان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۶۰۳۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۳غزل شاکراردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۹۵۴۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۴فاطمه قنبریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۵فاطمه یوسفیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۲۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۶فرزانه پارسابرازجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۵۸۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۷فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۸۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۸فهیمه طاههریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۶۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۹قاسم توکلیخوانسار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۶۱۴۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۰گلناز آقاییدورود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۱۲۵۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۱لیدا خوشه چینرشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۶۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۲ماهرخ برزگرورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۷۲۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۳محبوبه اسدیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۰۳۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۴محدثه کشاورزجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۷۸۴۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۵محمد رضا کاووسیمهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۹۶۸۰۶۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۶محمد میر آفتابهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۳۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۷مرضیه خواجوییجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۶۷۴۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۸مریم اشراقیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۰۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۹مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۰مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۷۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۱مریم معصومتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۲مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۳مونا حسنوندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۲۶۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۴مهدیه امید پناهابرکوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۰۹۱۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۵میترا باقر نیاگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۳۷۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۶نادر رستم یپل سفید۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۳۳۵۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۷نرگس شاهنجرینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۸نگار عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۹نور سادات صائباصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۰نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۴۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۱نیلوفر حیدریبوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۸۰۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۲ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۳هاجر رضا پورنیر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۷۶۶۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۴هانیه فرضینماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۷۸۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸