دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ و ۱۷ تیر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۹۵۷۲۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۸۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲احمدی۹۵۸۲۵رودسر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۰۴۰۵۰۴۴۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳احمدی۹۵۸۲۷دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۹۹۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۴اسعدی۹۵۸۳۱قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۷۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۵امیراصلانی۹۵۸۳۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۵۶۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۶امیری۹۵۸۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۷انصاری۹۵۷۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۸آیتی۹۵۸۲۳نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۶۴۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۹باباجانی۹۵۸۵۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۵۰۳۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۰بیژه۹۵۷۲۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۱۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۱توحیدی۹۵۸۲۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۸۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۲جمالی۹۵۱۳۰قهدریجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۹۶۷۰۸۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۳جودی۹۵۸۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۴حسنقلی۹۵۸۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۵۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۵خانزاده۹۵۸۵۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۵۳۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۶دادجو۹۵۷۲۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۱۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۷درمیانی۹۵۷۵۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۴۳۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۸رستمی۹۵۷۸۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۳۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹رنجبر۹۵۷۱۵دزفول۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۳۳۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۰سعیدی۹۵۸۵۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۷۵۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۱شاعری۹۵۷۲۵محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۸۶۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۲شاکرین۹۵۸۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۲۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۳شیخی۹۵۷۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۰۳۹۷۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۴صابری۹۵۷۸۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۵۵۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۵صبوری۹۵۷۴۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۱۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۶طاهرنژاد۹۵۷۸۷لشت نشاء۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۵۱۴۵۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۷علوی۹۵۷۸۸فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۲۱۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۸غفاری۹۵۸۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۹فتحی نژاد۹۵۸۳۵بهاباد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۲۳۲۲۸۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۰قادرپور۹۵۷۵۲اشنویه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۲۲۷۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۱کردی۹۵۸۲۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۶۵۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۲مستوری۹۵۸۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۳موسوی۹۵۴۴۲جاجرم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۶۷۰۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۴میرخانی۹۵۷۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۳۴۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۵نیسی۹۵۸۶۲شوش۲۰۱۲۸۰۱۱۱۱۰۱۲۴۷۷۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۸