دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابرومند۱۱۴۶۸۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۲۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲ابطحی۱۱۴۵۵۱بردسکن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۴۴۷۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳احسانی۱۱۴۵۸۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۴۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴اخوان۱۱۴۶۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۶۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵ادب زاده۱۱۴۶۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۶ازاد۱۱۴۵۸۳خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۵۱۸۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۷اسماعیلی۱۱۲۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۸اشرفیان۱۱۴۵۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۹۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۹اکبریان۱۱۳۸۴۹شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۰۹۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۰بحری زاده۱۱۴۵۶۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۲۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۱بختیاری۱۱۴۶۶۸پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۲۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۲بختیاری۱۱۴۶۷۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۰۶۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۳بهار۱۱۴۷۳۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۳۹۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۴پرنا۱۱۴۶۸۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۷۴۴۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۵پیرزاده۱۱۴۶۹۰نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۲۶۹۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۶تورانی۱۱۴۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۶۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۷توسلی۱۱۴۵۹۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۹۲۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۸جان بزرگی۱۱۴۵۰۹ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۴۵۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۹جمالی۱۱۴۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۰جوادی شریف۱۱۴۵۷۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۷۹۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۱حسنوند۱۱۴۵۷۴خارک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۳۲۳۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۲حسنی۱۱۴۵۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۱۷۵۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۳حسنی۱۱۴۵۹۴تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۹۶۱۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۴خدادادی۱۱۴۶۶۴فارسان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۵۶۱۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۵دیانتی۱۱۱۶۶۹ملکان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۸۲۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۶رجبی شیزری۱۱۴۶۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۳۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۷رئیس زاده۱۱۴۵۵۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۷۴۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۸زارعی۱۱۴۵۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۱۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۹زنگویی۱۱۴۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۰۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۰زواره۱۱۴۵۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۱۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۱سامانی۱۱۴۶۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۸۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۲سرگزی مقدم۱۱۴۸۰۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۶۱۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۳سلطانی فر۱۱۴۵۵۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۲۹۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۴شهرازاد۱۱۴۵۷۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۳۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۵صباغ زاده۱۱۴۵۷۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۱۶۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۶صبوری۱۱۴۵۷۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۸۲۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۷صفری گل ۱۱۴۷۰۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۴۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۸صیفوری۱۱۴۶۷۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۱۵۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۹عباییان۱۱۴۵۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۹۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۰عبدی۱۱۴۵۷۵بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۰۴۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۱فرخی۱۱۴۵۹۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۰۹۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۲فردوسی۱۱۴۵۷۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۵۹۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۳فضلی۱۱۴۸۳۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۰۱۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۴فیض خادمی۱۱۴۶۶۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۱۶۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۵کریمخانی۱۱۴۶۷۱گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۲۸۶۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۶کریمی۱۱۴۵۶۲محلات۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۶۴۰۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۷کفایی۱۱۴۶۸۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۷۳۹۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۸کیخایی۱۱۲۹۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۵۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۹گلشنی۱۱۴۵۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۱۹۴۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۰گله دارزاده۱۱۴۶۷۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۳۸۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۱لاریجانی۱۱۴۶۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۲لرستانی۱۱۴۶۷۸صحنه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۵۷۱۶۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۳محامد۱۱۴۶۹۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۶۴۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۴محمدی ده چشمه۱۱۴۷۱۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۷۰۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۵مرزبان۱۱۴۵۶۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۱۹۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۶مقبولی۱۱۴۷۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۵۴۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۷ملانظر۱۱۴۵۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۸مومنی۱۱۴۶۸۴دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۷۶۴۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۹نارنجی ثانی۱۱۴۵۷۸سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۴۶۸۹۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۶۰نصاری۱۱۴۵۶۷آبادان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۶۹۸۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۶۱نورمندی۱۱۴۵۸۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۳۱۳۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۶۲نوری۱۱۴۶۸۵دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۴۰۰۵۲۸۷۸۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۸