دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما برزمداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۴۶۹۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۲اعظم محمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۱۴۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۳ریحانه علی بخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۴ریحانه منصوری خاهفومن۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۶۲۲۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۵سارا کرامتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۶سودابه میرزا زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۲۶۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۷سوزان خطیبتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۸فاطمه تاعب زادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۷۶۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۹فائزه مقصود یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۰فرخیری۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۲۰۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۱فریبا غنی پوریزد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۰۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۲فریبا مقصودیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۳گیسو سلطانیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۱۲۰۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۴مرضیه جلالوندنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۸۹۲۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۵معصومه خواجه محمد لوفیرورق۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۹۸۶۰۵۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۶مهناز طاهر خانیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۵۹۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۷نغمه چهرزاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۸نیلوفر آخشمهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۰۹۸۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۹هستی نجف زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۷