دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۱۱۵۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۲۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲ابرقویی۱۰۰۴۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۵۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳افضل۱۰۱۰۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۲۰۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۴اقی زاده۱۰۱۱۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۶۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۵امیری۱۰۱۱۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۸۸۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۶امینی۱۰۰۴۹۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۹۹۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۷بهمن پور۱۰۱۰۶۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۸۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۸حسنی۱۰۱۱۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۹خداجویانقم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۴۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۰خیرابادی۱۰۰۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۱دهگان پور۱۰۰۴۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۰۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۲رضاپوران۱۰۱۱۰۵فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۵۶۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۳رضایی۱۰۱۰۷۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۲۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۴روشن شاهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۳۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۵زحمتکشرشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۹۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۶سعیدی۱۰۱۰۶۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۳۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۷سلطانی۱۰۰۶۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۸شاعری۹۹۵۷۷محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۵۵۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۹شرفی۱۰۰۸۸۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۱۲۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۰شیخی۱۰۱۰۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۱صالحی۱۰۰۴۸۴سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۳۴۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۲صدر۱۰۱۱۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۳عظیم نیا۱۰۱۰۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۴عظیمی۱۰۱۱۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۵علیزاده۱۰۱۱۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۱۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۶قمرزاده۱۰۱۱۰۹دزفول۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۶۵۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۷کدایی۱۰۱۱۷۷بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۱۴۵۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۸مرادی۱۰۰۴۹۴سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۷۹۸۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۹موحدیان۱۰۱۰۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۸۷۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳۰موسوی۱۰۰۴۸۸میانه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۰۳۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳۱واعظی۱۰۱۱۶۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۲۰۱۱۹۸۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۷